แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 69 55 79.71% 10 14.49% 4 5.8% 0 0% 69
2 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 50 46 93.88% 3 6.12% 0 0% 0 0% 49
3 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 34 27 79.41% 6 17.65% 0 0% 1 2.94% 34
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 34 23 67.65% 10 29.41% 1 2.94% 0 0% 34
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 35 22 64.71% 7 20.59% 2 5.88% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 29 22 75.86% 5 17.24% 2 6.9% 0 0% 29
7 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 26 18 69.23% 4 15.38% 3 11.54% 1 3.85% 26
8 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 25 16 64% 6 24% 2 8% 1 4% 25
9 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 22 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
11 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 22 14 63.64% 8 36.36% 0 0% 0 0% 22
12 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 21 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
13 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนปอวิทยา 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 20 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
17 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 17 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
18 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 21 9 42.86% 9 42.86% 2 9.52% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนเพียงหลวง 16 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบรรพตวิทยา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านชมภู 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านกระแล 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
43 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
46 โรงเรียนบ้านปากอิง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนริมโขงวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านหนองเสา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหลู้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดป่าตาลใต้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านแม่เปา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านทรายทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหวาย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านหลวง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านป่าซาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
89 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านก๊อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านผาแล 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านบุญนาค 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 11 0 0% 0 0% 0 0% 6 100% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]