สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 26 72 45
2 006 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 12 24 13
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 21 61 29
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 14 18 18
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 35 69 49
6 010 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 5 7 6
7 012 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0
8 016 โรงเรียนบรรพตวิทยา 10 17 15
9 017 โรงเรียนบ้านกระแล 6 13 8
10 018 โรงเรียนบ้านก๊อ 3 6 5
11 023 โรงเรียนบ้านขอนซุง 0 0 0
12 024 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 1 2 2
13 026 โรงเรียนบ้านครึ่ง 0 0 0
14 027 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 3 3 3
15 028 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 12 7
16 029 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 1 1 1
17 031 โรงเรียนบ้านชมภู 8 14 11
18 035 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 0 0 0
19 036 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 6 11 8
20 037 โรงเรียนบ้านดอนแยง 0 0 0
21 034 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 1
22 040 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 3 5 4
23 043 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 6 10 7
24 044 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 10 29 15
25 039 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 10 37 16
26 038 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 4 4 4
27 041 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 6 23 13
28 042 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 14 38 22
29 045 โรงเรียนบ้านทรายทอง 4 23 11
30 047 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 1 1
31 048 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 0 0 0
32 050 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 5 5 5
33 051 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 5 14 9
34 052 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 3 3 3
35 054 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 4 4 4
36 049 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 0 0 0
37 053 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 2 2
38 046 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 10 7
39 056 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 1 3 2
40 058 โรงเรียนบ้านบุญนาค 3 8 5
41 059 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 4 7 6
42 057 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 6 7 7
43 060 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 6 13 10
44 062 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 1 1 1
45 061 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 5 6 5
46 063 โรงเรียนบ้านปากอิง 7 10 10
47 064 โรงเรียนบ้านปางค่า 0 0 0
48 070 โรงเรียนบ้านปี้ 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านป่าซาง 3 7 6
50 067 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 6 6 6
51 068 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 3 3 3
52 069 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 2 2
53 066 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 20 38 31
54 071 โรงเรียนบ้านผาแล 3 12 6
55 073 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 7 20 13
56 074 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 2 6 3
57 075 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 5 36 15
58 085 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 9 21 15
59 086 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 18 53 35
60 082 โรงเรียนบ้านร่องกอก 0 0 0
61 083 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 3 8 3
62 084 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 17 23 19
63 087 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1 1 1
64 091 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 2 6 3
65 092 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 5 2
66 093 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 6 6
67 094 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 3 6 6
68 097 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0
69 095 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 0 0 0
70 096 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
71 098 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 2 5 4
72 099 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
73 100 โรงเรียนบ้านหก 0 0 0
74 103 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
75 102 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 2 2 2
76 101 โรงเรียนบ้านหนองเตา 0 0 0
77 104 โรงเรียนบ้านหนองเสา 5 14 8
78 105 โรงเรียนบ้านหลวง 4 11 8
79 106 โรงเรียนบ้านหลู้ 5 17 8
80 120 โรงเรียนบ้านหวาย 4 7 6
81 121 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 2 2 2
82 107 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 8 10 9
83 108 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 6 11 10
84 110 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 1 2 2
85 112 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 0
86 115 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 7 8 8
87 116 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 7 18 9
88 118 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 10 21 17
89 117 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 1 9 2
90 111 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0
91 114 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 7 16 13
92 119 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 9 17 12
93 113 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 4 4
94 109 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 4 4
95 020 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 11 34 20
96 019 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 29 52 35
97 021 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 0 0 0
98 025 โรงเรียนบ้านเขียะ 0 0 0
99 032 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 2 6 3
100 033 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 5 7 5
101 076 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 50 134 90
102 089 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 22 69 43
103 090 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 6 10 8
104 022 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 13 18 17
105 030 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 0 0 0
106 072 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 15 37 24
107 077 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 3 2
108 078 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย 0 0 0
109 080 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 7 13 12
110 079 โรงเรียนบ้านแม่เปา 6 11 9
111 088 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 0 0 0
112 124 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 6 4
113 123 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 3 11 7
114 122 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 5 25 11
115 055 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 5 15 10
116 081 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 7 14 11
117 125 โรงเรียนปอวิทยา 16 52 30
118 126 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 34 79 55
119 135 โรงเรียนริมโขงวิทยา 6 14 11
120 138 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 9 15 11
121 140 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 11 16 14
122 141 โรงเรียนศรีสว่าง 0 0 0
123 142 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 5 25 12
124 143 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 14 24 23
125 144 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 6 11 9
126 145 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 5 10 9
127 146 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 21 56 40
128 147 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 5 4
129 148 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 6 15 12
130 151 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 22 17
131 152 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 7 16 11
132 153 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 5 8 8
133 154 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 34 70 51
134 156 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 5 8 7
135 150 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 69 150 104
136 157 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 20 35 28
137 128 โรงเรียนเพียงหลวง 16 8 17 14
138 129 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 3 7 5
139 130 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 6 3
140 132 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 0 0 0
141 131 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0
142 133 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 0 0 0
143 139 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 25 45 36
144 134 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 12 43 21
145 013 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 9 17 15
146 002 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 8 13 12
147 003 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 3 7 4
148 005 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 0 0 0
149 127 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 2 5 2
150 136 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 11 17 14
151 137 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 4 11 7
152 149 โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 3 1
153 155 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 4 5 5
154 158 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 2 2
155 011 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 22 44 26
156 014 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 6 7 6
157 015 โรงเรียนเทศบาลตำเวียงเทิง 0 0 0
158 159 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดป่าตาลใต้ 4 4 4
159 001 โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 1 1 1
รวม 1062 2381 1638
4019

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]