เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด,โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์),โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล),โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายบุญชุม ยะแสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางพระจิตต์ พลนรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายกฤษฎิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายประสิทธิ์ ธิขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายยุทธจักร เขียวอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นางสาวปิยภรณ์ อิ่นคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายบุญเทียน เป็กธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นางขวัญจิรา รุ่งทิพย์ธนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายเกษม แลวงค์นิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายวินัย สายศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นายสมสด ฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันชุม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายขจร วงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายพิพัฒน์ อุทธิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 16 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายสากล อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นายบุญเลิศ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นายคนอง จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายพล ฐานะกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีนเป็ด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นายธีรพล จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดินแดง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นายจำเริญ พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องตลาด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นายสรชัย บุญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นายทำนอง ลุกลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นายนิวัตร คำดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง"คุรุราษฎร์วิทยา" กรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นายบุญมี สิงห์กา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นายเดชบดี เสาร์รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นางลำดวน วันวะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นายบุญมี ท่าดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 นายปริญญา ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
37 นายสุทิน เทียมสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแช่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นายประถม อินทร์วงศ์วาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นายวิเชียร ติยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นายสรรจร จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นายชมนันท์ อำนวยการสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นายพิษณุ ศิริรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 สิบตรีสามารถ อินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทรายมูล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นายประทีป ชาสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายงามวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
45 นายโกวิท วงค์วุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายอำนวยการ
46 นายชูชาติ แปลงล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค กรรมการฝ่ายอำนวยการ
47 นายทนงศักดิื โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแยง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
48 นายอภิปราย โสภายิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
49 นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแรดวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
50 นายภัทรพงศ์ สิมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
51 นายพีรพงษ์ วงค์ชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
52 นายอุดร รู้ยาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
53 นายวิทยา ทากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
54 นางอัญญานี ฉันทะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
55 นายครรชิต มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
56 นายสมจิตร์ มูลพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
57 นายฉัตรพล นันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
58 นายจิราวุฒิ เกตุนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
59 นายวีรยุทธ วันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้านาล้อม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
60 นายธรรมนูญ กิจนุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
61 นายวัลลภ ผิวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางฮอม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
62 นายนิพนธ์ กาวีละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
63 นายชูเกียรติ เทพสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมภู กรรมการฝ่ายอำนวยการ
64 นายเลื่อน ใจแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
65 นายเจริญ นันไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาดควัน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
66 นายชรินทร์ คำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
67 นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
68 นายวรภพ เขาฟัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
69 นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
70 นายสรุชัย ตื้อยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันสะลีกวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
71 นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซาง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
72 นายกันติทัต บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
73 นายมรกต อนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
74 นายสมผล ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแสง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
75 นายประเวศ บัวจินดาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
76 นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
77 นายศักดา เศรษฐพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เปา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
78 นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
79 นางสาวพรนภา ประยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
80 นายนิยม ลีคำหมง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
81 นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
82 นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
83 นายศิริโชค พิพัฒนเสฐียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์" กรรมการฝ่ายอำนวยการ
84 นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
85 นางขนิษฐา ป้อมบ้านต้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีลานนา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
86 นายพงพุธ หมุดปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
87 นายสงวนศักดิ์ บุบผาชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึ่งใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
88 นายวิราช ป้อมบ้านต้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
89 นายสมนึก ก้อนกลีบ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
90 นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
91 นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
92 นางสายชม ไชยศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
93 นายศักดา จันทวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
94 นายประกาศิต โฮมสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
95 นายธานินทร์ ธราพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
96 นางวาสนา ไมตรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
97 นายกฤษฎา บุญเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
98 นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอิง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
99 นางยุพิน ญานะประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
100 นายสมบัติ วรพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
101 นายวทัญญู ปูคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
102 นายณัฐ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
103 นายมานิตย์ สุรวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขียะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
104 ว่าที่ ร.อ.วิทยา สุดชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์ 2) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
105 นายวัลลภ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
106 นายสมชาย คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
107 นายกาญจน์ ตั๋นวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำม้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
108 นายพุฒ พรมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
109 นายสว่าง จองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
110 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
111 นายชูเชิด ญานะประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
112 นายเจษฎา รูปศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
113 นายสงกรานต์ ศุภผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
114 นายผดุง ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
115 นายไมตรี ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
116 นายปริญญา สาระคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
117 ว่าที่ พต.มรกต อินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคุ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
118 นายเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
119 นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแตา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
120 นายธนาวัฒน์ ธรรมนานุวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
121 นายเจริญ โกศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
122 นายสรุศักดิ์ อุทธวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
123 นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
124 นายมานิตย์ ถูนาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลู้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
125 นายธีระพงษ์ จันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
126 นายอุดม บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงยาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
127 นางสาวมัทติกา ไชยแสงคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจมป๋อง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
128 นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น กรรมการฝ่ายอำนวยการ
129 นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
130 นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเอียน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
131 นางสาวณัชฌา สุคนธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
132 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
133 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
134 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
135 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
136 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
137 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
138 นายฉัตรพล นันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
139 นายสมจิตร์ มูลพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
140 นายจิราวุฒิ เกตุนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
141 นายเฉลิม ค้าแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
142 นางวาสนา แสนขันแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
143 นางพิสมัย ไชยเลิศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
144 นางพวงทอง สุทธศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
145 นางอรุณ ศรีบวรชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
146 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
147 นางกาญจนา เสมอใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
148 นายอุเทน ปัญญาดี นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
149 นางสาวมยุรี กองวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
150 ว่าที่ ร.ต.วสันต์ สยาม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
151 นางเยาวลักษณ์ พรรคนา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
152 นางชญานิตย์ เภารัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
153 นายศรายุทธ อินต๊ะราช ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
154 นายทัน เงินดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
155 นายณรงค์ ไกรสีห์ ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
156 นายวิทวัฒน์ เวียงคำ ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
157 นายถนอม ธนะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
158 นายอภิชาต จอมดวง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
159 นายสมบัติ วรรณชัย นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์) กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
160 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
161 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
162 นางสุรีวรรณ ฟองอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
163 นายนิพบ วงค์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
164 นายชุมพล วิเชียรพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
165 นายพชร รู้ธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
166 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
167 นายกฤษฎิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
168 นายภัทรพล ปาละโรจนกุล ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง กรรมการฝ่ายพิธีการ
169 นายอุเทน สุขทัย ครู โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายพิธีการ
170 นางยุพา ธนะศิริวงษ์ ครู โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายพิธีการ
171 นางสาวศิริพร ศรีชัยจันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายพิธีการ
172 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
173 นายชุมพล วิเชียรพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
174 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นายชูชาติ มีแหวน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นายบุญทัน แอ่นปัญญา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นายสายัณห์ ขิใสยา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหาน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นายกอบกิจ เมืองอินทร์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นางสาวมารยาท จุฬากุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นายอุเทน สุขทัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นางศจีรัตน์ รู้ทำนอง ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางเพ็ญศรี จารุพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นางวัฒนา พิชัยยา ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นางสาวศิริพร ศรีชัยจันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
192 นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
193 นางณัฐธิณี แสนถา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
194 นางโสภิตา ทิพยมณฑล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
195 นางเรณู นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
196 นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
197 นางฉันทนา กองมงคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
198 นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
199 นายปริญญา วงศ์ขัติย์ นิติกรชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
200 นางเบญจพร จิตมะโนวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
201 นางปริญญา หงส์กันทะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
202 นางจิราภรณ์ การดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
203 นายศุภชัย กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
204 นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
205 นายวิทยา ไชยปันดิ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
206 นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
207 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
208 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
209 นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
210 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
211 นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
212 นายศักดิ์ดา ทะลง เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
213 นางสาวลภัสรดา ถาริยะ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
214 นางสาวเมตตา วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
215 นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
216 นางสาวนภัสวรรณ ปัญญา ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
217 นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
218 นางจิตกานต์ อินทุภูติ ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยสัก กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
219 นางพรรณพา ธินะ ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
220 นายวุฒิพงษ์ สุภา ธุรการ โรงเรียนศรีสว่าง กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
221 นายนรินทร์ จนใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
222 นางสาวรัตนา มาบุญเรือง ธุรการ โรงเรียนบ้านปล้องส้าน กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
223 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
224 นางสาววิลาสินี วรรณสอน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
225 นางจรินยา แสงคำมา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
226 นางขจร มีอาหาร ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
227 นางสำราญ เอี่ยวเฮ็ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
228 นางวันดา หอมนาน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
229 นางเพ็ญศรี จารุพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
230 นางสุพิน อินทะวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
231 นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
232 นางสาวธิดา คิดรักเมือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
233 นางสาวนฤมล คำเทพ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
234 นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
235 นางสาวพัชรา วังอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
236 นางเพียงจันทร์ ยอดแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
237 นางสาวกรรณิกา ช่วยแก้ไข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
238 นางพรรณนา พงษ์มณี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
239 นางเกวรินทร์ จันต๊ะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) กรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
240 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
241 นางผุสดี เมฆอากาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
242 นางสาวศจีพร ผันผาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
243 นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
244 นางนิตยารัศมิ์ อนุเคราะห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
245 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
246 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
247 นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
248 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
249 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
250 นายชุมพล วิเชียรพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
251 นางสาวนฤมล คำเทพ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
252 นายพชร รู้ธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
253 นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
254 นายนิพบ วงค์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
255 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการประจำสนามแข่งขัน
256 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการประจำสนามแข่งขัน
257 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการประจำสนามแข่งขัน
258 นายบุญชม ยะแสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รองประธานกรรมการประจำสนามแข่งขัน
259 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการประจำสนามแข่งขัน
260 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการประจำสนามแข่งขัน
261 นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานกรรมการประจำสนามแข่งขัน
262 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
263 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
264 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
265 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
266 นางสาวลักษมณ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
267 นางสาวประภัสสร ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
268 นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
269 นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
270 นางฉันทนา กองมงคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
271 นายวิทยา ไชยปันดิ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
272 นายปริญญา วงศ์ขัติย์ นิติกรชำนาญการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
273 นางปริญญา หงษ์กันทะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
274 นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
275 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
276 นางนิตยารัศมิ์ อนุเคราะห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการประจำสนามแข่งขัน
277 นางสาวนภัสวรรณ ปัญญา ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง กรรมการประจำสนามแข่งขัน
278 นางพรรณพา ธินะ ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการประจำสนามแข่งขัน
279 นายวุฒิพงษ์ สุภา ธุรการ โรงเรียนศรีสว่าง กรรมการประจำสนามแข่งขัน
280 นายนรินทร์ จนใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
281 นางสาวรัตนา มาบุญเรือง ธุรการ โรงเรียนบ้านปล้องส้าน กรรมการประจำสนามแข่งขัน
282 นายอภิชาติ จอมดวง ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านต้านาล้อม กรรมการประจำสนามแข่งขัน
283 นายอุเทน ปัญญาดี นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการประจำสนามแข่งขัน
284 นายสฤษดิ์ คิดดี ช่างปูน โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) กรรมการประจำสนามแข่งขัน
285 นายพล ปาโท้ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลยางฮอม กรรมการประจำสนามแข่งขัน
286 นายสังวาลย์ คำของ ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่าฯ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
287 นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการประจำสนามแข่งขัน
288 นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
289 นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
290 นางเบญจพร จิตมะโนวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
291 นายศุภชัย กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
292 นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการประจำสนามแข่งขัน
293 นางสาวเมตตา วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการประจำสนามแข่งขัน
294 นางสาวกัลยาณี เตะสิงห์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กรรมการประจำสนามแข่งขัน
295 นางจิตกานต์ อินทุภูติ ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยสัก กรรมการประจำสนามแข่งขัน
296 นายทัน เงินดี ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณ์ประสิทธิ์) กรรมการประจำสนามแข่งขัน
297 นายวินัย เสนาะสำเนียง ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง กรรมการประจำสนามแข่งขัน
298 นางณัฐธิณี แสนถา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการประจำสนามแข่งขัน
299 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
300 นางโสภิตา ทิพยมณฑล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
301 นางเรณู นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำสนามแข่งขัน
302 นางสาวลภัสรดา ถาริยะ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการประจำสนามแข่งขัน
303 นางสาววีรวรรณ ไชยประพันธ์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม กรรมการประจำสนามแข่งขัน
304 นายถนอม ธนะแก้ว ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) กรรมการประจำสนามแข่งขัน
305 นายสมบัติ วรรณชัย ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) กรรมการประจำสนามแข่งขัน
306 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการประจำสนามแข่งขัน
307 นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการประจำสนามแข่งขัน
308 นายนิพบ วงค์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรรมการและเลขานุการประจำสนามแข่งขัน
309 นายชุมพล วิเชียรพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการประจำสนามแข่งขัน
310 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการประจำสนามแข่งขัน
311 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการประจำสนามแข่งขัน
312 นายศักดิ์ดา ทะลง เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้ช่วยเลขานุการประจำสนามแข่งขัน
313 นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้ช่วยเลขานุการประจำสนามแข่งขัน
314 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
315 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
316 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
317 นายฉัตรพล นันทะเสน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขุนตาล รองประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
318 นายอัครเดช ยมภักดี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงของ 2 รองประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
319 นายบุญมี ท่าดีสม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทิง 1 รองประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
320 นายดำรงค์ หาญชนะ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงแก่น รองประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
321 นายสว่าง จองคำ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงของ 1 รองประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
322 นายยุทธจักร เขียวอ้าย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทิง 2 รองประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
323 นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาเม็งราย รองประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
324 นายบุญชม ยะแสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
325 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
326 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
327 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
328 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
329 นางสาวลักษมณ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
330 นางสาวประภัสสร ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
331 นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
332 นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
333 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการรับเรื่องเรียนผลการแข่งขัน
334 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
335 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
336 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
337 นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
338 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
339 นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
340 นายนิพบ วงค์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้ช่วยเลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน
341 นายชุมพล วิเชียรพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]