สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 29 16 10 55 54 10 4 0 68
2 บ้านเมืองกาญจน์ 12 13 4 29 33 3 0 0 36
3 ปางหัดสหศาสตร์ 11 11 4 26 26 6 0 1 32
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 4 4 18 21 5 2 0 28
5 ขุนขวากพิทยา 9 7 4 20 18 3 3 1 24
6 ชุมชนบ้านสบเปา 8 4 7 19 21 7 2 3 30
7 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 5 6 3 14 16 6 2 1 24
8 บ้านร่องแช่ 5 1 3 9 10 3 2 0 15
9 อนุบาลเวียงแก่น 4 4 2 10 15 4 1 0 20
10 บ้านเวียงหมอก 4 3 1 8 13 5 2 0 20
11 ปอวิทยา 4 2 3 9 11 3 0 0 14
12 บ้านห้วยหาน 4 1 1 6 9 1 0 0 10
13 เพียงหลวง 16 4 1 1 6 7 0 0 0 7
14 บ้านกระแล 4 1 0 5 6 0 0 0 6
15 เด็กดีพิทยาคม 4 0 6 10 14 8 0 0 22
16 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 3 5 5 13 22 10 1 0 33
17 จำไฮบ้านเหล่า 3 1 1 5 9 0 0 0 9
18 วัดพระเกิดคงคาราม 3 0 2 5 6 2 0 0 8
19 ชุมชนบ้านต้าตลาด 2 5 4 11 11 4 1 0 16
20 บ้านราษฎร์ภักดี 2 3 2 7 13 4 1 0 18
21 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 2 2 6 6 1 0 1 7
22 บ้านตีนเป็ด 2 2 2 6 5 1 0 0 6
23 บ้านตุ้มเหนือ 2 2 1 5 6 1 1 0 8
24 บ้านแก่นวิทยา 2 2 1 5 5 6 2 0 13
25 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 2 1 2 5 7 2 1 1 10
26 บ้านพญาพิภักดิ์ 2 1 1 4 5 0 1 0 6
27 ไตรมิตรวิทยา 2 1 0 3 3 3 1 0 7
28 บ้านท่าข้าม 2 1 0 3 3 2 0 0 5
29 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 1 0 3 2 3 0 0 5
30 ศรีดอนไชยวิทยา 2 0 2 4 5 3 1 0 9
31 วรรณศรวิทยา 2 0 1 3 3 1 0 0 4
32 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 2 0 0 2 4 4 2 2 10
33 บ้านทุ่งอ่าง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 บ้านป่ารวก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บรรพตวิทยา 1 4 1 6 6 2 1 0 9
36 หนองแรดวิทยา 1 3 6 10 9 8 1 1 18
37 บ้านแผ่นดินทอง 1 3 1 5 9 2 2 1 13
38 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 2 2 5 5 2 0 0 7
39 กฤษณาทวีวิทย์ 1 2 1 4 6 2 0 0 8
40 บ้านห้วยคุ 1 2 1 4 6 0 0 0 6
41 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 2 1 4 4 2 2 1 8
42 บ้านปล้องตลาด 1 2 0 3 3 2 1 0 6
43 บ้านชมภู 1 1 3 5 6 2 0 0 8
44 บ้านรักแผ่นดิน 1 1 3 5 6 0 0 0 6
45 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 2 4 7 0 0 0 7
46 บ้านใหม่โชคชัย 1 1 2 4 3 2 0 0 5
47 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 1 3 3 1 0 0 4
48 ริมโขงวิทยา 1 1 1 3 3 1 0 0 4
49 บ้านหลู้ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
50 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1 1 0 2 4 0 1 0 5
51 บ้านทุ่งนาน้อย 1 1 0 2 2 1 1 0 4
52 บ้านดอนมหาวัน 1 0 2 3 4 1 1 0 6
53 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 1 2 2 0 1 0 3
55 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 1 3 0 0 4
56 บ้านหลวง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
57 บ้านครึ่งใต้ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
59 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านผาแล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านห้วยซ้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 3 1 4 5 0 0 0 5
65 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 0 3 1 4 4 1 0 0 5
66 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 3 0 3 3 1 0 0 4
67 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 2 2 4 6 4 0 0 10
68 สันทรายงามวิทยา 0 2 1 3 4 1 0 0 5
69 บ้านแม่ลอยไร่ 0 2 0 2 6 0 0 0 6
70 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 2 0 2 3 2 0 0 5
71 บ้านทรายทอง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
72 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 0 1 4 5 6 4 0 1 10
73 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 1 2 3 11 6 2 0 19
74 บ้านต้านาล้อม 0 1 1 2 4 0 0 0 4
75 สันสะลีกวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
76 บ้านเกี๋ยง 0 1 0 1 7 3 0 0 10
77 อนุบาลพญาเม็งราย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
78 บ้านหนองเสา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
79 บ้านห้วยเอียน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 เทศบาลตำบลป่าตาล 0 1 0 1 2 3 0 0 5
81 บ้านม่อนป่ายาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
82 บ้านหวาย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านบ่อแสง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
84 บ้านป่าม่วง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
85 บ้านห้วยลึก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
86 บ้านทุ่งคำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 3 3 5 0 1 1 6
88 บ้านปากอิง 0 0 2 2 5 2 0 0 7
89 บ้านป่าตึงงาม 0 0 2 2 3 1 1 0 5
90 บ้านก๊อ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
91 อนุบาลตาดควัน 0 0 1 1 5 1 0 1 6
92 บ้านเวียงหวาย 0 0 1 1 5 1 0 0 6
93 บ้านสันทรายมูล 0 0 1 1 3 0 0 0 3
94 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
95 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 อนุบาลยางฮอม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
97 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 บ้านม่วงยาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
101 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดป่าตาลใต้ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
102 บ้านป่าซาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
103 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
105 บ้านแม่เปา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
106 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 บ้านตองม่วงชุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 พระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านปล้องใต้ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
116 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 อนุบาลชัยพงษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 ลูกรักเชียงของ 0 0 0 0 0 0 0 6 0
รวม 187 164 141 492 637 212 57 25 906