สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 30 16 10 56 55 10 4 0 69
2 บ้านเมืองกาญจน์ 18 16 5 39 46 3 0 0 49
3 ปางหัดสหศาสตร์ 12 11 4 27 27 6 0 1 33
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 4 4 18 22 5 2 0 29
5 ขุนขวากพิทยา 9 7 4 20 18 4 3 1 25
6 ชุมชนบ้านสบเปา 8 5 7 20 22 7 2 3 31
7 บ้านร่องแช่ 6 1 3 10 11 3 2 0 16
8 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 5 6 3 14 16 6 2 1 24
9 ปอวิทยา 5 3 3 11 13 3 0 0 16
10 จำไฮบ้านเหล่า 5 1 1 7 12 0 0 0 12
11 บ้านเวียงหมอก 4 5 1 10 15 5 2 0 22
12 อนุบาลเวียงแก่น 4 4 2 10 15 4 1 0 20
13 บ้านห้วยเอียน 4 3 0 7 9 0 0 0 9
14 เพียงหลวง 16 4 1 2 7 8 0 0 0 8
15 บ้านห้วยหาน 4 1 1 6 9 1 0 0 10
16 บ้านกระแล 4 1 0 5 6 0 0 0 6
17 เด็กดีพิทยาคม 4 0 6 10 14 8 0 0 22
18 ชุมชนบ้านต้าตลาด 3 7 4 14 14 4 1 1 19
19 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 3 5 5 13 23 10 1 0 34
20 บ้านตุ้มเหนือ 3 2 1 6 7 1 1 0 9
21 บ้านรักแผ่นดิน 3 1 3 7 9 0 0 0 9
22 บ้านพญาพิภักดิ์ 3 1 1 5 6 0 1 0 7
23 ไตรมิตรวิทยา 3 1 1 5 5 3 1 0 9
24 วัดพระเกิดคงคาราม 3 0 2 5 6 2 0 0 8
25 บรรพตวิทยา 2 4 1 7 7 2 1 0 10
26 บ้านราษฎร์ภักดี 2 3 2 7 13 4 1 0 18
27 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 2 2 4 8 10 2 1 1 13
28 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 2 2 2 6 6 2 0 0 8
29 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 2 2 6 6 1 0 1 7
30 บ้านตีนเป็ด 2 2 2 6 5 1 0 0 6
31 บ้านแก่นวิทยา 2 2 1 5 5 6 2 0 13
32 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 2 2 1 5 5 2 2 1 9
33 ริมโขงวิทยา 2 1 1 4 5 1 0 0 6
34 บ้านท่าข้าม 2 1 0 3 3 2 0 0 5
35 บ้านทุ่งนาน้อย 2 1 0 3 3 1 1 0 5
36 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 1 0 3 2 3 0 0 5
37 ศรีดอนไชยวิทยา 2 0 2 4 5 3 1 0 9
38 วรรณศรวิทยา 2 0 1 3 3 1 0 0 4
39 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 2 0 0 2 6 4 2 2 12
40 บ้านทุ่งอ่าง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
41 บ้านป่ารวก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านห้วยลึก 1 4 0 5 5 2 0 0 7
43 หนองแรดวิทยา 1 3 7 11 9 9 2 1 20
44 บ้านแผ่นดินทอง 1 3 2 6 10 2 2 1 14
45 กฤษณาทวีวิทย์ 1 2 1 4 6 2 0 0 8
46 บ้านห้วยคุ 1 2 1 4 6 0 0 0 6
47 บ้านปล้องตลาด 1 2 0 3 3 2 1 0 6
48 บ้านแม่เปา 1 2 0 3 3 2 0 1 5
49 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 1 5 7 9 4 0 1 13
50 บ้านชมภู 1 1 3 5 6 2 0 0 8
51 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 2 4 7 0 0 0 7
52 บ้านใหม่โชคชัย 1 1 2 4 3 2 0 0 5
53 สันสะลีกวิทยา 1 1 1 3 4 1 0 0 5
54 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 1 3 3 1 0 0 4
55 บ้านหลู้ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
56 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1 1 0 2 4 0 1 0 5
57 เทศบาลตำบลป่าตาล 1 1 0 2 3 3 0 0 6
58 บ้านผาแล 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 บ้านดอนมหาวัน 1 0 2 3 4 1 1 0 6
61 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1 0 1 2 5 1 0 0 6
62 บ้านทุ่งซางดงหลวง 1 0 1 2 3 1 0 1 4
63 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 2 3 0 0 5
64 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 1 2 2 0 1 0 3
65 บ้านบุญเรือง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
66 บ้านหลวง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
67 บ้านครึ่งใต้ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
68 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
69 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
70 บ้านงิ้วใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านดอนไชย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านห้วยซ้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 4 0 4 5 2 0 0 7
76 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 3 1 4 5 0 0 0 5
77 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 0 3 1 4 4 1 0 0 5
78 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 3 0 3 4 1 0 0 5
79 บ้านทรายทอง 0 3 0 3 3 1 0 0 4
80 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 2 3 5 7 4 0 0 11
81 บ้านแม่ลอยไร่ 0 2 1 3 7 0 0 0 7
82 สันทรายงามวิทยา 0 2 1 3 5 1 0 0 6
83 บ้านหนองเสา 0 2 0 2 5 0 0 0 5
84 บ้านหวาย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
85 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 1 2 3 11 6 2 0 19
86 บ้านป่าตึงงาม 0 1 2 3 3 2 1 0 6
87 บ้านต้านาล้อม 0 1 1 2 6 0 0 0 6
88 บ้านเกี๋ยง 0 1 0 1 8 3 0 0 11
89 อนุบาลพญาเม็งราย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
90 บ้านบ่อแสง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
91 บ้านม่อนป่ายาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
92 บ้านตองม่วงชุม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
93 บ้านป่าม่วง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
94 บ้านทุ่งคำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 3 3 5 0 1 1 6
96 อนุบาลยางฮอม 0 0 3 3 3 1 1 0 5
97 บ้านปากอิง 0 0 2 2 5 2 0 0 7
98 บ้านก๊อ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
99 อนุบาลตาดควัน 0 0 1 1 5 1 0 1 6
100 บ้านเวียงหวาย 0 0 1 1 5 1 0 0 6
101 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
102 บ้านสันทรายมูล 0 0 1 1 3 0 0 0 3
103 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
104 บ้านม่วงยาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านปล้องใต้ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
106 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
107 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
108 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
110 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดป่าตาลใต้ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
111 บ้านป่าซาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
112 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
113 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
114 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 พระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 อนุบาลชัยพงษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 ลูกรักเชียงของ 0 0 0 0 0 0 0 6 0
รวม 224 190 156 570 742 218 58 27 1,018