สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 55 10 4 0 69
2 บ้านเมืองกาญจน์ 46 3 0 0 49
3 ปางหัดสหศาสตร์ 27 6 0 1 33
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 23 10 1 0 34
5 ชุมชนบ้านสบเปา 22 7 2 3 31
6 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 22 5 2 0 29
7 ขุนขวากพิทยา 18 4 3 1 25
8 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 16 6 2 1 24
9 บ้านเวียงหมอก 15 5 2 0 22
10 อนุบาลเวียงแก่น 15 4 1 0 20
11 เด็กดีพิทยาคม 14 8 0 0 22
12 ชุมชนบ้านต้าตลาด 14 4 1 1 19
13 บ้านราษฎร์ภักดี 13 4 1 0 18
14 ปอวิทยา 13 3 0 0 16
15 จำไฮบ้านเหล่า 12 0 0 0 12
16 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 11 6 2 0 19
17 บ้านร่องแช่ 11 3 2 0 16
18 บ้านแผ่นดินทอง 10 2 2 1 14
19 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 10 2 1 1 13
20 หนองแรดวิทยา 9 9 2 1 20
21 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 9 4 0 1 13
22 บ้านห้วยหาน 9 1 0 0 10
23 บ้านห้วยเอียน 9 0 0 0 9
24 บ้านรักแผ่นดิน 9 0 0 0 9
25 บ้านเกี๋ยง 8 3 0 0 11
26 เพียงหลวง 16 8 0 0 0 8
27 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 7 4 0 0 11
28 บรรพตวิทยา 7 2 1 0 10
29 บ้านตุ้มเหนือ 7 1 1 0 9
30 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 7 0 0 0 7
31 บ้านแม่ลอยไร่ 7 0 0 0 7
32 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 6 4 2 2 12
33 วัดพระเกิดคงคาราม 6 2 0 0 8
34 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 6 2 0 0 8
35 กฤษณาทวีวิทย์ 6 2 0 0 8
36 บ้านชมภู 6 2 0 0 8
37 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 6 1 0 1 7
38 บ้านพญาพิภักดิ์ 6 0 1 0 7
39 บ้านกระแล 6 0 0 0 6
40 บ้านห้วยคุ 6 0 0 0 6
41 บ้านต้านาล้อม 6 0 0 0 6
42 บ้านแก่นวิทยา 5 6 2 0 13
43 ไตรมิตรวิทยา 5 3 1 0 9
44 ศรีดอนไชยวิทยา 5 3 1 0 9
45 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 5 2 2 1 9
46 บ้านห้วยลึก 5 2 0 0 7
47 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 5 2 0 0 7
48 บ้านปากอิง 5 2 0 0 7
49 อนุบาลตาดควัน 5 1 0 1 6
50 บ้านตีนเป็ด 5 1 0 0 6
51 ริมโขงวิทยา 5 1 0 0 6
52 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 5 1 0 0 6
53 สันทรายงามวิทยา 5 1 0 0 6
54 บ้านเวียงหวาย 5 1 0 0 6
55 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 5 0 1 1 6
56 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 0 0 0 5
57 บ้านหนองเสา 5 0 0 0 5
58 บ้านดอนมหาวัน 4 1 1 0 6
59 สันสะลีกวิทยา 4 1 0 0 5
60 บ้านหลู้ 4 1 0 0 5
61 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 4 1 0 0 5
62 บ้านไทยสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
63 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 4 0 1 0 5
64 บ้านทุ่งอ่าง 4 0 0 0 4
65 บ้านบุญเรือง 4 0 0 0 4
66 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดป่าตาลใต้ 4 0 0 0 4
67 เทศบาลตำบลป่าตาล 3 3 0 0 6
68 บ้านปล้องตลาด 3 2 1 0 6
69 บ้านป่าตึงงาม 3 2 1 0 6
70 บ้านแม่เปา 3 2 0 1 5
71 บ้านท่าข้าม 3 2 0 0 5
72 บ้านใหม่โชคชัย 3 2 0 0 5
73 บ้านทุ่งนาน้อย 3 1 1 0 5
74 อนุบาลยางฮอม 3 1 1 0 5
75 บ้านทุ่งซางดงหลวง 3 1 0 1 4
76 วรรณศรวิทยา 3 1 0 0 4
77 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 1 0 0 4
78 บ้านทรายทอง 3 1 0 0 4
79 บ้านหวาย 3 1 0 0 4
80 อนุบาลพญาเม็งราย 3 1 0 0 4
81 บ้านหลวง 3 0 1 0 4
82 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 3 0 0 0 3
83 บ้านสันทรายมูล 3 0 0 0 3
84 บ้านป่าซาง 3 0 0 0 3
85 บ้านบ่อแสง 2 3 1 0 6
86 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 3 0 0 5
87 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 2 3 0 0 5
88 บ้านม่อนป่ายาง 2 1 2 0 5
89 บ้านตองม่วงชุม 2 1 0 0 3
90 บ้านก๊อ 2 1 0 0 3
91 กิตติคุณเทิงวิทยา 2 1 0 0 3
92 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 2 1 0 0 3
93 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 2 0 1 0 3
94 บ้านป่ารวก 2 0 0 0 2
95 บ้านผาแล 2 0 0 0 2
96 บ้านสันหลวงสามัคคี 2 0 0 0 2
97 บ้านม่วงยาย 2 0 0 0 2
98 บ้านปล้องใต้ 1 3 1 0 5
99 บ้านป่าม่วง 1 2 0 0 3
100 บ้านบุญนาค 1 2 0 0 3
101 บ้านครึ่งใต้ 1 1 1 0 3
102 บ้านใหม่สุขสันต์ 1 1 1 0 3
103 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 1 0 1 2
104 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 0 2
105 บ้านห้วยไคร้ 1 1 0 0 2
106 บ้านหนองบัวคำ 1 1 0 0 2
107 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1 1 0 0 2
108 บ้านใหม่ 1 1 0 0 2
109 พระกุมารเยซูเชียงของ 1 1 0 0 2
110 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 0 1 1 2
111 บ้านศรีลานนา 1 0 1 0 2
112 บ้านงิ้วใหม่ 1 0 0 0 1
113 บ้านดอนไชย 1 0 0 0 1
114 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 0 1
115 บ้านห้วยซ้อ 1 0 0 0 1
116 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 0 1
117 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
118 บ้านลุงท่าเจริญ 1 0 0 0 1
119 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 0 1
120 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 0 0 0 1
121 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 1 1 0 2
122 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 0 1
123 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 1 0 0 1
124 บ้านน้ำม้า 0 1 0 0 1
125 บ้านปล้องส้าน 0 1 0 0 1
126 บ้านสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
127 อนุบาลชัยพงษ์ 0 1 0 0 1
128 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 1 0 1
129 ลูกรักเชียงของ 0 0 0 6 0
รวม 742 218 58 27 1,018