กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 77.67 เงิน 4
5 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 74.34 เงิน 5
6 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 73.34 เงิน 6


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 85.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 80.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันสะลีกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 75.60 เงิน 4
5 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 75.60 เงิน 4


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 4
5 ปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 5
6 บ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป. เชียงราย เขต 4 67 ทองแดง 6
7 บ้านใหม่สุขสันต์ สพป. เชียงราย เขต 4 65 ทองแดง 7


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพียงหลวง 16 สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 4
5 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 5


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 317
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 83.50 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ารวก สพป. เชียงราย เขต 4 83.50 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 85.25 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 326
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 85.25 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 324
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 84.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่อนป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 334
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83.50 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 81.75 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 330
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 73.50 เงิน ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 315
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 83.25 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 83.66 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ารวก สพป. เชียงราย เขต 4 81.75 ทอง ชนะเลิศ


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 4
5 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 5


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ต๋ำกลาง สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 4
5 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 5
6 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 6
7 บ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป. เชียงราย เขต 4 71 เงิน 7
8 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 4
5 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 67 ทองแดง 5


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 91.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 78.87 เงิน 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 149
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 94.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 92.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 90.37 ทอง 4
5 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 89.21 ทอง 5
6 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 76.80 เงิน 6
7 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 73.82 เงิน 7


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 86.25 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 73.25 เงิน 4
5 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 88.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 79.25 เงิน 4
5 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 76.50 เงิน 5