รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด,โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์),โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล),โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อะโนมา
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภาพร  หล่อดี
 
1. นายสมศักดิ์  ลิ้มวิเศษศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายศราวุธ  ไชยยศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพีรดา  ไชยชนะ
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนัญญา  รักยา
 
1. นางวิไลวรรณ  ชิดชม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายซัน  สง่าผล
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงศิรประภา  รักเรือน
 
1. นางสาวสุธาสินี  กิจแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกันตาภา  ชัยมานะ
 
1. นางสาวหนึ่งนภา  ธรรมชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชายดอน
 
1. นางฐิมิลตรา   พลสาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงสิริลภัส  พรมโสภา
 
1. นางจินตนา   ขรรค์ชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ
 
1. นางปราณี  วิจิตรโชติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ปันต่า
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างตี
 
1. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย
 
1. นางอมรา  ศรีวิชัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวณิชชา  นันศิริ
 
1. นางพยอม  สิมงาม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำบุปผา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นะใจ
 
1. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
2. นางกัญญา  บุญสุระ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงนัฐชานันท์  พรมตัน
2. เด็กหญิงสหัทจุฑา  ขัดแก้ว
 
1. นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
2. นางสาวดวงมณี  นันติ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย
2. เด็กชายธีรเมธ  สุทธศิลป์
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
2. นางคันธรัตน์  วงศ์วุฒิ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตติธร  ส่องแสง
2. เด็กชายชาดินันท์  บริบูรณ์
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
2. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายทินภัทร  บุญต่อม
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายสรวิศ  ตันลุง
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา
2. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์
3. เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว
 
1. นายนิรุท  รุ่งรุจี
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  น้อยหมอ
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญมิ่ง
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทวี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช
2. เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
 
1. นายนิรุท  รุ่งรุจี
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายศุภสิน  จารุจิตร
2. เด็กหญิงอภัสรา  สาระคุณ
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  ทิพยมาตย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เชยบาล
2. นางสาวมัญชุศา  ฟังเร็ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงซัว  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ลี
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
2. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงลดา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ระย้า
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
2. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวพัชรียา  ลังกาแก้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  อินฝั้น
 
1. นางมนัญชยา  ไกลถิ่น
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์
2. เด็กชายเด่นตุลา  จันต๊ะคาด
 
1. นางชุติภา  บริบูรณ์
2. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายปวริศร  แก้วรากมุก
2. เด็กชายวรเดช  เม่งบุตร
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
2. นางชุติภา  บริบูรณ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวงศ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ภูกาบิน
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายหยกเพชร  ชัยสุวรรณ์
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายอภิญวัจณ์  สัมฤทธฺ์ดี
 
1. นางพรรณา  พงษ์มณี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  นภาวงศ์สกุล
 
1. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่มา
 
1. นางสาวชนิดา  ดั้นหมอก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุยะเหล็ก
3. เด็กหญิงศิระประภา  คำเหล็ก
 
1. นางสาวอริศรา  คำประเสริฐ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ค้าไหมคำ
2. เด็กหญิงดารินทร์  กินเลศ
3. เด็กหญิงอินทิรา  บัวจ้อย
 
1. นางสาวอัจจิมา  จันธิมา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายธีรดนย์  หอมพันธ์
2. เด็กหญิงพลอยวริน  ชินูทิศ
3. เด็กหญิงภานุดา  แซ่อึ้ง
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางสาวนิตยา  อาทิตย์เจริญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนงเยาว์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ประชุมพร
3. เด็กหญิงสุมาลี  วิสิฐธนไพบูลย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวปุญชรัศมิ์   ชัยวรรณะ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายฉัตรวณิชย์  บุดดี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงณัฐชานันท์  อินเทพ
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงศ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายนนทัช  วิสิฐธนไพบูลย์
2. นายสุชาติ  แซ่ลี
3. นายแสงชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวปุญชรัศมิ์   ชัยวรรณะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  ตั้งธนาเจริญชัย
2. เด็กหญิงจิรญาภา  ใจจำรัสกุล
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  หัตถกอง
 
1. นางภัชษนัญฑ์  พวงมาลา
2. นางกมลลักษณ์  บุตรดี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวนรมน  คีรีแสนภูมิ
2. นางสาววนิดา  กุเลา
3. นางสาวอาหมี่  แซมื่อ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวพรหมภรณ์  คำคง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายกรกฎ  วงศ์ชัย
2. เด็กชายพศวีร์  ชัยแก้ว
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นายวชิรวิทย์  ชินะข่าย
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายกรรชัย  เกษตรสุขถาวร
2. เด็กชายภูวดล  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นายพงกษิณ  วังอินต๊ะ
2. นางสาวกิริยาพร  อินทรศิษฎ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายภาสกรณ์  ทะระมา
2. เด็กชายมงคล  อะทะเทพ
 
1. นายสมชาย  ปริมิตร
2. นางสายพิณ  ปริมิตร
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายจรัญวุฒิ  แซ่ลี
2. เด็กชายปรีชา  แซ่ว่าง
 
1. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
2. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กชายทนงกร  แซ่ย้า
2. เด็กชายวรานนท์  ท่อไพศาล
 
1. นางสาวธิดาพร  นามษร
2. นางสาวฐิติพร  คงเที่ยง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นายจือฟี่  แซ่ย่าง
2. นายธีราวุฒิ  กตเวทีธรรม
 
1. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
2. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกังวาล  บุญเป็ง
2. เด็กชายญาณวรุตม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่ย้า
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ฟ้ารุ่งทวีทรัพย์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  สวัสดิ์พูน
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
2. นางสาวปรียา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญสุดา  สมใจ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดใจ
3. เด็กหญิงวิภาวี  ก๋าวงศ์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  กรุดศรี
5. เด็กหญิงสุชาดา  ปันทิ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจเจริญกุลยิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยดา  แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  หัตถกอง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  หัตถกอง
5. เด็กหญิงอรทัย  หมั่นพัฒนาการ
 
1. นางภัชษนัญฑ์  พวงมาลา
2. นางรัตนา  สุวรรณผูก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กชายคัดไว้  ใจน่าน
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  แก้วจินดา
3. เด็กชายปภาวิชญ์  ต่อมแก้ว
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  ถาน้อย
5. เด็กหญิงวีระดา  นักกล้า
 
1. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
2. นางสาวธมลวรรณ  อิ่นสุทะ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ชูจุ้ย
2. เด็กหญิงพรพฤกษา  เวชศรี
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงสิรินทรา  สมควร
5. เด็กหญิงเอริก้า  คอฟแลนด์
 
1. นางวศินี  จันทาพูน
2. นางสาวขวัญแก้ว  กองสุข
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญจนา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ฉัตรธรรมกร
4. เด็กหญิงสุวนันท์  พลยุทธศาสตร์
5. เด็กหญิงอธิชา  แซ่มือ
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  สมตุ้ย
2. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชัยเนตร
2. เด็กชายบุญยกร  ดีนา
3. เด็กหญิงวรารินทร์  สุทธิเสน
4. เด็กหญิงศศิกานต์  คำนะ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีวิราช
 
1. นางสาวพจนาพร  ทิพสิริศักดิกร
2. นายศุภกร  อะสะนิธิ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนงเยาว์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ประชุมพร
3. เด็กชายสุชาติ  แซ่ลี
4. เด็กหญิงสุมาลี  วิสิฐธนไพบูลย์
5. นายแสงชัย  แซ่ลี
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ
3. เด็กหญิงทิกิชา  ปินคำ
4. เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ
5. เด็กชายนนทพัฎน์  วงศ์ประสิทธิ์
6. เด็กชายนพเก้า  จองแสง
7. เด็กชายนภัทพงษ์  สะหะบุรี
8. เด็กชายบูรพา  ศิริชัย
9. เด็กชายปฏิภาณ  งามแดง
10. เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
11. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ร้กษาศิล
13. เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน
14. เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล
16. เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง
17. เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
2. นางพวงผการ์   กวงแหวน
3. นางจันทร์ฉาย  เทพวงศ์
4. นางกรรณิการ์  จรัลอารีกุล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กหญิงณภัชชา  สมทะนะ
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  อินทรวงค์
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวงค์
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  มอยมี
2. เด็กชายวรัญญู  ไชยภาฤทธิ์
 
1. นางสาวกัญญา  ค้าแก้ว
2. นางชไมพร  สุวรรณเสน
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ร้องบุญลือ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ทันใจ
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เนื่องนาคา
2. เด็กชายวรพล  พุกำพันธ์
 
1. นายสืบศักดิ์  นุกูลการ
2. นางเขมภัสสร์  ชอบธรรม
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หมั้นเยือน
2. เด็กหญิงดอกฟ้า  จางยอดมณีสยาม
3. เด็กหญิงธนพิชญ์  บุปผา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากัน
5. เด็กหญิงพรธิดา  พุทธวีวรรณ
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ม่วงคำหมื่น
7. เด็กหญิงวัฒนารี  นุเมฆ
8. เด็กหญิงวาทินี  จันต๊ะคาด
9. เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงเพชร์
 
1. นางสาววทัญญา  วงศ์ชัย
2. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิภาลักษณ์  ติ๊บโคตร
3. เด็กชายพันธุ์ธัช  กันทวี
4. เด็กหญิงพิชชา  จินะราช
5. เด็กชายภานุวิวัฒน์  พงษ์ตะรุวรรณ
6. เด็กชายภูธเนศ  สิทธิวิชัย
7. เด็กหญิงยุวรินทร์  ไชยทน
8. เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ใหญ่
9. เด็กหญิงวรรณฑษา  จันระวังยศ
10. เด็กชายศุภวิชญ์  วันร้อง
 
1. นายวิเศษ  วงศ์ขัติ
2. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สงวนประชา
2. เด็กหญิงจันจีรา  สงวนประชา
3. เด็กหญิงจันทิรา  ยอดมณีบรรพต
4. เด็กหญิงฐิติกา  มาเยอะ
5. เด็กหญิงณิชา  มาศกิตติวงศ์
6. เด็กหญิงศศิภา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศิรดา  วงค์นภาไพศาล
8. เด็กหญิงสุชันญา  สอยุกู่
9. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  สงวนประชา
10. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์บุญชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวจีรนันท์  อวรรณา
2. นางพัชราพร  ตั้นวัฒนา
3. นางสาวรุจิราภาย์  ราชไชย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกันตาภา  วจนะไพโรจน์
2. เด็กหญิงธนพร  มาเยอะ
3. นางสาวธีรดา  กมลาสน์กมุท
4. นายพงศกร  เชหมื่อ
5. นางสาวยุวดี  ป้อปุง
6. นางสาวลูเม  ยียูง
7. เด็กหญิงสุจิณณา  หม่อโป๊ะ
8. เด็กหญิงหมี่จู  แซ่เหมา
9. เด็กหญิงเชง  สงวนประชา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ลี
 
1. นางสุภาพร  จันตา
2. นางพัชราพร  ตั้นวัฒนา
3. นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงฐานนิดา  ลือชา
2. เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญยวง
4. เด็กชายธีระพัฒน์  นาระต๊ะ
5. เด็กชายภาณุพงศ์  จันระวัง
6. เด็กชายรพีภัทร  หมื่นลาง
7. เด็กชายอภิชยานินท์  คงทะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
2. นางสาววดาล  ก้อนราช
3. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทำการ
2. เด็กชายธนันธร  วงศ์ปินตา
3. เด็กชายธัชนนท์  ผัดสัก
4. เด็กชายธีรภัทร  อิธิยศ
5. เด็กชายบัญญวัต  รักคำ
6. เด็กชายพงศพัศ  อิสระ
7. เด็กชายภควัต  ขัติยะ
8. เด็กชายมนตรี  เรียบร้อยกิจ
9. เด็กชายวิทยากรณ์  เต่ารู้
10. เด็กชายอดิศักดิ์  ดินดิบ
 
1. นายวิทวัฒน์  เวียงคำ
2. นางวัฒนา  พิชัยยา
3. นางวิไลวรรณ  ชิดชม
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  อ่อนทุม
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ลายเรือง
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายสาโรจน์  เครื่องสาย
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงคุณัญญา  วงศ์ชัย
2. เด็กชายนราภัทร  วงค์ชัย
 
1. นายศรัณย์  สมณา
2. นางสุวิมล  สุทธะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ล่อ
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1. เด็กชายสุภากร  กันทอน
 
1. นางอรุณี  แก้วเทพ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพีรดา  รัตนไพบูลย์เจริญ
 
1. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายทรงพล  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงยุพิมพ์  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แซ่วื่อ
 
1. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นางสาวสุภัสสร  วงค์ชัย
 
1. นางนิภา  สุขเกตุ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาววไฬญา   แปงถายะ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงบุญญธิดา  สุทธิแสน
2. เด็กหญิงอนุสรา  จางศิริกูล
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ชัย
2. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 1. เด็กหญิงนวธิดา  อุ่นคำ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หล่อยดา
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สมณคีรี
2. นางนันท์นลิน  เงินคำ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนิชนิภา  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
2. นางปรียาพร  นนท์ธนาวิชญ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงลิ่วเหว่น  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาววไฬญา   แปงถายะ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลู้ 1. เด็กชายดนัย  บุญเจิง
2. เด็กหญิงดุจเดือน  บุญเจิง
3. เด็กหญิงพิลาสินี  แซ่เติ๋น
 
1. นางศศิธร  รวมจิตร
2. นางปวันรัตน์  รวมจิตต์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงภดี  เซอแลน
3. เด็กหญิงอิสริยา   บุญเจิง
 
1. นางอำพา  วงศ์โกฎ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  จันต๊ะคาด
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายจำลอง  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงรวิภา  ไชยบวรนันท์
3. เด็กหญิงเกติน์สิรี  แซ่ว้า
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางสาวมนต์ธิดา  ตามัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายวัชรากร  ยอดปา
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤษณพล  ตันติ๊บ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงอัปสร  คำทองจักร์
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญประเสริฐ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินตั๋น
 
1. นายสมชาย  ปัญญาดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายหัตสกร  บุญทา
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำดี
 
1. นายสมชาย  ปัญญาดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชินดนัย  ทองรส
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงสุนันฑา  สังข์สุข
 
1. นางสาวศริยา  ต๊ะหล้า
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทมถา
 
1. นางสาวบานอุบล  บำรุงชาติ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอำภวัน   สบบง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กชายสิทธิพร  แก้วมณี
 
1. นายฐณัฐชพล  ขันแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปันทิ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิลันคำ
2. เด็กหญิงกิตติกา  ศรีกันชัย
3. เด็กหญิงฉัตรพร  มังกร
4. เด็กหญิงชาลิสา  พรมรักษา
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตัง
6. เด็กหญิงณิชาภา  บุญมา
7. เด็กหญิงดวงใจ  แซ่หล้า
8. เด็กหญิงธัญรดา  เรียบร้อยกิจ
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธิแปง
10. เด็กชายนพัตฌานนท์  ไชยชมพล
11. เด็กหญิงนลินนิภา  กาวีละ
12. เด็กหญิงปนัสยา  รักษา
13. เด็กหญิงปุญญวา  รู้ยาม
14. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยะตั๋น
15. เด็กชายพิชัยภูษิต  รู้ทำนอง
16. เด็กหญิงลลนา  วรรณสอน
17. เด็กหญิงวชิรธิดา  รู้ทำนอง
18. เด็กชายวรภัทร  รักนา
19. เด็กชายวรานนท์  เงินเศษ
20. เด็กหญิงอชิรญา  รักเรือน
 
1. นางสาวธิดา  คิดรักเมือง
2. นางสาววาสนา  แสนขันแก้ว
3. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำนนท์
2. เด็กหญิงดาวกานดา    กิลัย
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   พฤกษาสวรรค์
4. นายสอน   บุญเจิง
5. เด็กหญิงสุวิมล   สมควร
6. เด็กชายไก่   แซ่ท่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์   แข่งขัน
2. นางสาวอำภวัน   สบบง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 1. เด็กชายกิตติโชติ  ลำพูน
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญเจิง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวสุดธิดา  เกสรธีรพันธ์
 
1. นางภัชษนัญฑ์  พวงมาลา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัษฎาปรัชญา  อุดใจ
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายภาสกร  นิกรสุข
 
1. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงสิริยากร  คนห้วย
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กชายดนัย  สารีเรือง
 
1. นางสาวกุพชกา  นุกาศ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กชายสาธิต  บาย่อ
 
1. นายหัสนัยน์  ปันนา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมอยา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวสุดธิดา  เกสรธีรพันธ์
 
1. นายกุศล  สว่างศีลธรรม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงวนิดา  ลำพูน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เห้อ
2. เด็กชายกรพัฒน์  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงกฤษญา  ธิตุ้ย
4. เด็กชายจตุภูมิ  ทามงคล
5. เด็กชายชัยธัช  เพ็งหนู
6. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  นรชาติวศิน
7. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  เสียงหาญ
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดสุวรรณ
9. เด็กหญิงภาวินี  จันต๊ะคราม
10. เด็กชายศิราวัฒน์  เดชากุลวัฒน์
11. เด็กชายสุทธิรัก  ทนทาน
12. เด็กหญิงอณิษา  บุดดี
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
3. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม
3. เด็กหญิงธนัชพร  ฟูแสง
4. เด็กชายธนา  โก๊ะเจริญ
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  พินชัย
6. เด็กชายภานุวัฒน์  อะโนมา
7. เด็กชายภูวนาท   เพียรพานิช
8. เด็กชายราเมศ  จินะราช
9. เด็กชายสุทธิรัก  ทนทาน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ริจนา
 
1. นางสาวอรุณี  วะตินา
2. นางสาวอุษณี  กันทา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกิรณา  ปัญญาไชยวงค์
2. เด็กหญิงธัญชนก  พุทธมาตา
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญญะติ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ปงเมฆ
5. เด็กหญิงศุจีภรณ์  นันสอน
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สารพัฒน์
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางศิรินยา  เวียงเงิน
3. นางมาลี  จันทร์เสาร์
4. นางสาวเด่นนภา  นิทะโน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกวิธิดา  ผัดหน้า
2. เด็กหญิงธิดาพร  หาทรัพย์
3. เด็กหญิงพิชชา   อนันต์
4. เด็กหญิงอิสรา  ธิโนชัย
5. เด็กหญิงเทพสุดา  ตันต้าว
6. เด็กหญิงเมธิณี  สุดาเนตร
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางสาวเด่นนภา  นิทะโน
3. นางมาลี  จันทร์เสาร์
4. นางศิรินยา  เวียงเงิน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกมลกาญจน์  ธิชาญ
2. เด็กหญิงจารุพิชญา  ธิชาญ
3. เด็กหญิงจิรันธนินท์  ศิริวิสัย
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยเมืองชื่น
5. เด็กหญิงธนพร  จินะสาม
6. เด็กหญิงนันทิยา  ประเสริฐ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธิชาญ
8. เด็กหญิงศิริกัญญา  ธิชาญ
 
1. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
2. นางแสงจันทร์  แสงเพชร
3. นางอรุณี  ใจเฝือ
4. นางสาววารุณี  เมืองมิ่ง
5. นางสาวอำนวย  ปาระมะ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญมา
2. นายชนากานต์  ยาวิเลิง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงงาม
4. นายนิธิศ  จรัสจรุงเกียรติ
5. นายอภิชาติ  ตันถิลา
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นายวีรพล  ยั่วยวน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงวทันยา  ไชยราช
2. นางสาวศศิกานต์  ปินใจ
 
1. นางเรณุมาศ  อำนวยการสกุล
2. นางพุทธพร  กระภูฤทธิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพิมลดา  พิมพ์รดา
 
1. นายเสกสรร    ช่วยแก้ไข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน
 
1. นางยุพา  ตินารี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา
 
1. นางสาวรัศมี  สิทธิเดช
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์
 
1. นางสาวเมธาวดี  ริจนา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติย์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติย์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชวัญญา  หน้อยเศษ
2. เด็กหญิงฐปนัท  พิชัยยา
3. เด็กชายณัฐวัชต์  เกิดบำรุง
4. เด็กหญิงพรรณปณต  บุดดี
5. เด็กหญิงลักษนารา  ยาวิเลิง
 
1. นางเมธาวดี  ริจนา
2. นางสาวยุพกานต์  บุดดี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แซ่หลี
2. เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปินทรายมูล
2. นางสาวสุภรณ์ทิพย์  สร้อยสุวรรณ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนพร   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเหมยเส็ง  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
2. นางสาวรุ่งทิพย์   เบื้องกลาง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
2. เด็กชายศศิสุกิจจ์  วงค์เสือ
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลธารินท์  ปลัดคุณ
2. เด็กหญิงมาลาวดี  ฐิดาภารุ่งเรือง
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกฤษณา  อาหยี่
2. เด็กหญิงกันณิกา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงจริตา  เยอต๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสุชาติ  ส้าบอง
6. เด็กชายอนุชิต  อินต๊ะ
 
1. นายเอกพงษ์  เมืองแก่น
2. นางชุติมณฑน์  เมืองแก่น
3. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1. เด็กชายชาญชัย  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงญาณิศา  วุฒิ
3. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ท่อ
4. เด็กหญิงพัชรี  อนุชิตวรการ
5. เด็กชายโยเอล  วิวรณ์รัตนชัย
6. เด็กชายไชยนันท์  แซ่หาญ
 
1. นางสาวดารุณี  รุ่งเรือง
2. นางสาวมาลินี  วิศิษฏ์โสทร
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤช  ณ เชียงใหม่
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. นายจันทร์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชาญชัย  แซ่ว่าง
4. เด็กชายบุญช่วย   แซ่ท้าว
5. เด็กชายวัชพล  เตชะเลิศพนากุล
6. เด็กชายสุเมธ   แซ่ย่าง
7. เด็กชายเดชา  แซ่ว่าง
8. เด็กชายเรวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ช่างฆ้อง
2. นางสาวอัมพร  นามศักดิ์
3. นางพิสมัย  ทิเลา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแล 1. เด็กหญิงกรวิกา  แซ่ลี
2. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่จ่าง
3. เด็กหญิงจณิสนันท์  อุสาใจ
4. เด็กหญิงชนากานต์  จิตไมตรีกุล
5. เด็กหญิงพรพิมล  หินแปง
6. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงอนุสรา  ชัยนันต๊ะ
8. เด็กหญิงใจ  แซ่เล่า
 
1. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาววิจิตรา  ชัยปัญหา
3. นายสุรพงค์  ตันต้าว
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายจีรภัทร  ก๋องคำ
2. เด็กชายธนศิลป์  บุญสุข
3. เด็กหญิงนันทิดา  ธนะวงศ์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  จันธิมา
5. เด็กชายรณกฤต  อ่อนสา
6. เด็กชายวรชัย  ปูชัย
7. เด็กหญิงวรนันท์  ไชยกุล
8. เด็กหญิงวริศรา  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ก๋องจันทร์
10. เด็กหญิงอินทิรา  บัวจ้อย
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางพยอม  สิมงาม
3. นางกัลยา  อุปการคำ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แสงส่งเจริญ
2. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงลลิตา  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงเมษิณี  แซ่ว่าง
 
1. นายอนุวัฒน์  นันท์โภคินวงษ์
2. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุธีวิระโชค
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงพิมพิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายทอง  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาแก้ว
3. นายประสบชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางปิยะธิดา  ทุ่งเก้า
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีพูล
2. เด็กชายฐิติ  ดวงมาลี
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ก๋องจันทร์
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   ดีมาก
2. เด็กหญิงยุพิน   แซ่ลี
3. เด็กหญิงวณิชยา  แซ่โง้ว
 
1. นางจุฑาทิพย์   ชัยวงศ์
2. นายปราโมช  ถาหมี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กหญิงดวงจิตร  วิสุทธิ์บัณฑิต
2. เด็กชายธรรศธรรม  เจริญหาญสกุล
 
1. นางสาวธันวาลักขณ์  ช่างปัด
2. นางสาววิไลพรรณ  ธรรมสอน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงรักษิณา  หัตถกอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อุสาใจ
 
1. นางเพ็ญศรี  สุภาราษฎร์
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธิติธรณ์  อภิวงค์
2. เด็กหญิงรุ่งพร  พุ่มม่วง
 
1. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
2. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  สุชนเสาวภาคย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ลิ่มณี
 
1. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
2. นายสายัณห์  ขิใสยา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายคุนัชญ์  นิพัทธ์สกุล
2. เด็กชายอนุพงษ์  แซ่ลี
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายปวีณวัช  นิเกศรี
2. เด็กหญิงหนึ่งฉรินทร์  ภูมา
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมร่าง
2. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง
 
1. นายทรงศักดิ์  ทาคำวงค์
2. นายกอบกิจ  เมืองอินทร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. นายล่งยี่  แซ่จาง
2. นายวีรภัทร  ภาระกุล
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางบุญญาดา  คำบุญ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายเกรียงไกร  แซ่พ่าน
 
1. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายอนุศร  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่มัว
 
1. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจินตนา  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงอรทัย  แซ่มัว
3. เด็กหญิงอำไพ  แซ่จาง
 
1. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
2. นายสายัณห์  ขิใสยา
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒน์  อุสาใจ
2. เด็กชายณัฐพล  แสงงาม
3. เด็กชายโชคปิติ  อุสาใจ
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นายสุริยา  ใจแปง
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายชาติชาย  ชุติเดชไชยพด
2. เด็กชายชินวิช  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเซอ  แซ่ท่อ
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ถาวงศ์
2. เด็กชายพัชรพงษ์  ถาวงศ์
3. นายล่งยี่  แซ่จาง
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นายวีรพล  ยั่วยวน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศแก้ว
2. เด็กชายธนโชติ  วันต๊ะ
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  พยอม
 
1. นายกฤษณพงศ์  เสาสาร
2. นายบุญคำ  คำนนท์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายชาคริต  ยอดใจ
2. นายสุทธินันท์  บาหลา
3. นายเอกชัย  แซ่ลี
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงสายพิณ   มุชินนชัย
2. เด็กหญิงสิริพร   แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอาภัสรา    ขันคำ
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
2. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. นายณัฐพล  แซ่โซ่ง
2. นายศักดิ์ชาย  แซ่หาญ
3. นายเฮ้อ  แซ่ย่าง
 
1. นายโกศล  เป็กสาร
2. นางสาวชไมพร  วงศ์วุฒิ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงทิพปภา   สุริยะมงคล
2. เด็กหญิงนาวารินทร์   วงศ์พัก
3. เด็กหญิงวริศรา   มะโนรา
4. เด็กหญิงอาทิตยา  นันไชยกัน
5. เด็กหญิงอารียา   อุดทา
6. เด็กหญิงเบญญาภา   ทำว่อง
 
1. นางวิไลวรรณ  เขียวอ้าย
2. นางสาคร  ไชยชนะ
3. นางสาวขวัญจินตนา  อินต๊ะวิกุล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เห้อ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่เล่า
6. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
3. นางสาวรัชนีกร  ฝั้นปันวงศ์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงพฤกษา  วงษา
2. เด็กหญิงพัทรธิดา  ครึ่งธิ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุฒอิ
 
1. นางสาวณัชนันท์  ริจนา
2. นางสาววันณี  สำเนียงเย็น
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวกมลรัตน์  แซ่ซ้ง
2. นางสาววราพร  สว่างธนานันท์
3. นางสาวศิริลักษณ์   เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่หว้า
2. เด็กชายดี  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แซ่มัว
 
1. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
2. นางวิภาภรณ์  วงค์สรรศรี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. นางสาวพรรณา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงมานี  แซ่โซ่ง
3. เด็กชายเล่าป๋อ  แซ่มัว
 
1. นายโกศล  เป็กสาร
2. นางสาวชไมพร  วงศ์วุฒิ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกนกนิตย์  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนันทพร  แซ่กอ
3. เด็กหญิงพรนภา  เสร็จอิน
 
1. นางสาวจารุภา  แก้วตา
2. นางอรณิชา  กันทวี
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. นางสาวพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   หมั้นเยือน
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางรัชนีกร  รักพงศา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หายทุกข์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทำสวย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทารินทร์
 
1. นางสาวรติพร  เรืองบุญ
2. นางมัทนา  โสภายิ่ง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิศา   มนัสมโนธรรม
2. เด็กหญิงมาลี   แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงมาลี   แซ่วื้อ
 
1. นางจงกลณี   ท้าวราช
2. นางปวีณา  แสนเรื่อง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
2. นางอัญลิตา  ธรรมวงค์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร   แซ่ว้า
2. เด็กหญิงวิมล   วงศ์บุญชัยเลิศ
3. เด็กหญิงเชี้ย   แซ่มัว
 
1. นางจงกลณี   ท้าวราช
2. นางกุลนิษฐ์   ตุลยนิษก์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กับปินะ
2. เด็กหญิงชุมพูนุช  รอดชาติ
3. เด็กชายพฤชธกร  ใจยะ
 
1. นายอนุชา  อริยา
2. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงนุช   แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงพิมพ์   อนุชิตวรการ
3. เด็กหญิงเมธินี   ธนาวุฒิชัย
 
1. นางจงกลณี   ท้าวราช
2. นางภูษิตา  กิลัย
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วงค์ษา
2. เด็กชายจิรเมธ  แซ่เล่า
3. เด็กชายณัฐวีร์  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางอัญชลี  ยอดบุญเรือง
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญเสริม
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงกันยา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายธงชัย  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงป้า  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายสพล  วนารักษ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ใจเย็น
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กหญิงรวิสรา  ไล้รักษา
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สุวรรณ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญรดา  สืบสาย
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. นางสาวชาลิสา  มินารินทร์
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
 
1. นางดาริน  มาน้อย
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 1. เด็กหญิงอารยา  แก้วจินดา
 
1. นายภูวดล  จินะราช
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีทา
 
1. นายฉลาด  สาทอง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงถาวรีย์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงปริยดา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพิยดา  แซ่ย่าง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงกานติมา  สกลศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงจั๊วะ  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงดาริณี  แซ่เฮ้อ
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายณัฐทนันท์  แซฝ่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ทองเจียว
2. นางสาวอาทิตภรณ์  เสนสาร
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงนลินนิภา  กาวีละ
 
1. นางสาววนิดา  ยะนันท์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายข่า  แซ่ท้อ
 
1. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงงาม
 
1. นางสิริกาญจน์  ดวงสุข
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  คำหมั้น
 
1. นางวัฒน์รวี  พรมใจสา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กชายสุริยาหิรัญ  ช่างเกิด
 
1. นางพรภัณฑ์  เครือกลางรงค์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงมีนา  สุวรรณเค็ม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ทะหล้า
 
1. นางเพ็ญศรี  มูลพร้อม
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่เฮ่อร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายธนกฤต  หม้อดี
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงคณัสนันท์   ศิริพันธ์
 
1. นางปทุมว้น  นุภาพ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงนฤนล  แซ่เฮ่อ
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวรภพ  จังจอม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 1. เด็กหญิงศิรดา  หอมสุด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ตันฟู
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภสร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
6. เด็กหญิงเพชรา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงแก้ววรรณา  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
3. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายจรูญโรจน์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชญานี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางวาสิณี  ยอดแก้ว
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่เจียง
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธีรพล  บรรพตพัฒนา
2. เด็กชายพีรวัส  เชอมือ
3. เด็กชายสุรเดช  แสงจันทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
2. นายอำพล  ณ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายคงเดช  สมศักดิ์
2. เด็กชายภานุ  สุวรรณ
3. เด็กชายสรศักดิ์   แสงจันทร์
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เปา 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  คำจันทร์
2. เด็กชายวัชรกรณ์  นันลือ
 
1. นางพัชรา  เรือนสิทธิ์
2. นางพิศมอญ  ลาภใหญ่
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กันแก้ว
2. เด็กชายนราวิชญ์  หินแก้ว
 
1. นายสุนทร  เหลี่ยมใส
2. นางสาวพนิดา  จุ้ยกระโทก
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธนาดุล  แซ่ย้า
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงุหลาบ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายทวี  แก้วดำ
2. เด็กชายยุทธชัย  ธรรมวงค์
 
1. นางเกศินีย์  อุดมพันธ์
2. นายวุฒิชัย  ยอดบุญเรือง
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  แซ่หว่าง
2. เด็กชายสมชาติ  หมื่อแหละ
 
1. นางสาวดลพร  สุภาพ
2. นางสาววิรัญชนา  แซ่มัว
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์บุญชัยเลิศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายชนัญชัย   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนาซ้อ   แซ่ลี
3. เด็กชายเจริญ   สกลศรีศักดิ์
 
1. นายจรัญ  กองสี
2. นางสาวตินันภรณ์  ทนันชัย