สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 12 16 15
2 003 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 6 20 11
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 8 25 12
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 26 54 39
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 23 60 36
6 019 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 12 23 19
7 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 26 58 39
8 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 17 21 19
9 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 7 13 9
10 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 16 34 24
11 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 4 6 5
12 025 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 18 33 27
13 026 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 8 27 16
14 042 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 3 4 4
15 043 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 0 0 0
16 044 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 5 6 6
17 040 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 11 17 13
18 041 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 0 0 0
19 045 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 6 6 6
20 047 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 5 14 7
21 048 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 10 14 10
22 049 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 11 15 15
23 050 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 1 1 1
24 051 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 4 8 6
25 046 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 7 15 11
26 053 โรงเรียนบ้านจันทิมา 23 40 33
27 054 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 1 1
28 055 โรงเรียนบ้านจิกลาด 2 2 2
29 057 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 30 53 44
30 056 โรงเรียนบ้านช่องลม 2 3 3
31 058 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 23 36 35
32 059 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 7 10 10
33 060 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 15 20 19
34 063 โรงเรียนบ้านตอรัง 19 27 24
35 065 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 38 90 61
36 066 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 5 4
37 072 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 17 25 24
38 073 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 7 22 13
39 074 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 19 38 30
40 075 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 6 10 9
41 076 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 7 22 13
42 078 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 11 19 15
43 077 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0
44 067 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 7 17 11
45 068 โรงเรียนบ้านท่านา 3 3 3
46 070 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 10 16 13
47 071 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 6 9 7
48 069 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 26 49 37
49 083 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 19 53 31
50 084 โรงเรียนบ้านนานอก 2 3 3
51 085 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 4 7 4
52 086 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 7 12 9
53 087 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 12 36 22
54 088 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 5 9 7
55 089 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 0 0 0
56 101 โรงเรียนบ้านบางลาด 20 35 26
57 102 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 6 7 7
58 103 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 27 47 42
59 104 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 26 52 37
60 105 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 11 29 18
61 106 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 7 13 12
62 099 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 2 5 4
63 100 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 23 50 36
64 098 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 24 37 34
65 107 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 10 19 16
66 108 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 16 41 30
67 109 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 5 10 9
68 110 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 6 36 13
69 111 โรงเรียนบ้านปางขนุน 11 17 16
70 112 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 3 14 6
71 113 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 3 3 3
72 115 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 25 48 38
73 116 โรงเรียนบ้านพานทอง 4 14 7
74 119 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 5 14 10
75 120 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 10 13 12
76 126 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 13 32 21
77 127 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 3 3
78 128 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 4 20 6
79 129 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 16 25 23
80 130 โรงเรียนบ้านลานทอง 2 11 4
81 132 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 11 13 13
82 133 โรงเรียนบ้านลานหิน 14 44 24
83 131 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 47 90 78
84 134 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 42 87 62
85 137 โรงเรียนบ้านวังชมภู 3 6 3
86 138 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 25 54 43
87 139 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 15 58 31
88 140 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 2 6 3
89 141 โรงเรียนบ้านวังทอง 28 45 40
90 142 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 7 17 12
91 144 โรงเรียนบ้านวังประดา 13 27 21
92 145 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 10 22 15
93 136 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 1 5 2
94 135 โรงเรียนบ้านวังโขน 11 26 16
95 143 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 5 7 7
96 146 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 10 17 13
97 147 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 4 17 8
98 148 โรงเรียนบ้านสมอโคน 1 2 2
99 149 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 9 18 15
100 150 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 4 10 7
101 151 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 2 4 3
102 152 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 36 72 43
103 153 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 6 6 6
104 154 โรงเรียนบ้านหนองกรด 0 0 0
105 155 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 23 10
106 157 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 7 6
107 158 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 9 5
108 161 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 0 0 0
109 163 โรงเรียนบ้านหนองทราย 4 8 7
110 164 โรงเรียนบ้านหนองทอง 5 9 7
111 165 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 7 30 14
112 166 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 12 26 18
113 169 โรงเรียนบ้านหนองรี 2 3 3
114 170 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 3 4 4
115 171 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 5 10 5
116 172 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 3 2
117 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 8 13 10
118 175 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 59 105 78
119 176 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 9 22 14
120 177 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 10 13 13
121 162 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1 1 1
122 156 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 9 6
123 160 โรงเรียนบ้านหนองแดน 16 36 22
124 159 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 6 17 12
125 167 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 18 38 28
126 173 โรงเรียนบ้านหนองโสน 20 40 32
127 178 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 21 59 36
128 168 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 9 15 13
129 179 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 2 4 4
130 181 โรงเรียนบ้านหัวยาง 2 3 3
131 180 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 9 14 12
132 187 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 1 1 1
133 188 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 2 5 4
134 027 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 29 69 46
135 028 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 21 32 26
136 029 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 8 17 10
137 030 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 32 50 42
138 031 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 6 9 9
139 032 โรงเรียนบ้านเก่า 2 6 3
140 035 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 6 11 8
141 036 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 5 13 10
142 037 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 11 19 17
143 038 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 29 55 47
144 061 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 4 12 6
145 079 โรงเรียนบ้านเทพนคร 28 55 41
146 080 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 0 0 0
147 090 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 8 12 11
148 091 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 0 0 0
149 121 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 2 2 2
150 033 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 6 10 8
151 052 โรงเรียนบ้านแคทอง 2 4 3
152 122 โรงเรียนบ้านแม่บัว 5 7 7
153 034 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 3 5 5
154 039 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 38 62 52
155 093 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 22 62 37
156 094 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 24 11
157 095 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 28 15
158 096 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 3 6 5
159 092 โรงเรียนบ้านโนนโก 14 21 20
160 097 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 27 47 39
161 117 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 35 62 52
162 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 2 12 6
163 183 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 17 13
164 186 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 25 58 41
165 185 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0
166 184 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 2 6 4
167 182 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 3 7 4
168 064 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 7 10 8
169 081 โรงเรียนบ้านไทยทวี 6 11 6
170 082 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 5 6 6
171 114 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 5 14 10
172 125 โรงเรียนบ้านไร่ 8 18 10
173 123 โรงเรียนบ้านไร่ดง 3 10 6
174 124 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 5 11 10
175 189 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 4 12 8
176 190 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 22 54 36
177 191 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 14 22 21
178 193 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 25 65 39
179 195 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 2 3 3
180 196 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 1 1
181 197 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 0 0 0
182 199 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 23 38 33
183 201 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 19 34 27
184 202 โรงเรียนวัดคูยาง 54 164 95
185 204 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 7 11 11
186 205 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 2 3 3
187 203 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
188 206 โรงเรียนสหวิทยาคม 33 58 47
189 207 โรงเรียนสาธิต 42 81 62
190 208 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 4 10 7
191 209 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 12 30 19
192 211 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 6 13 10
193 212 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 19 41 31
194 210 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 5 6 5
195 213 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 3 4 4
196 215 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 33 68 45
197 221 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 16 31 22
198 223 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 17 32 23
199 222 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 8 16 10
200 216 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 14 37 23
201 219 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 29 43 40
202 226 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 17 35 25
203 227 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 29 57 46
204 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 2 3 3
205 001 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 0 0 0
206 232 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 3 5 5
207 010 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 8 21 12
208 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 11 33 13
209 228 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 10 46 13
210 198 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 14 24 18
211 200 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 10 32 18
212 229 โรงเรียนหฤทัยปิตุมาตา 0 0 0
213 218 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 44 102 74
214 220 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 23 51 38
215 224 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 0 0 0
216 225 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 1 3 2
217 004 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 2 4 4
218 011 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 2 3 3
219 194 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 12 30 14
220 005 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 0 0 0
221 214 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0
222 231 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 1 3 2
223 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 24 79 31
224 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 12 39 18
225 015 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
226 016 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 4 8 7
227 017 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 13 27 20
228 230 โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 1 2 2
รวม 2511 5266 3756
9022

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]