เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
2 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
3 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
4 นายทินกร หมวกแก้ว รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
5 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
6 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อำนวยการการแข่งขัน
7 นางแก้วเก้า สวยสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
8 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รอง.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
9 นายทินกร หมวกแก้ว รอง.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
10 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รอง.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
11 นายสมควร อ่อนฉาย ครูโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
12 นายนวรัตน์ ผลาภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
13 นายชะอ้อน บดีรัฐ ครูโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
14 นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
15 นางสมทรง กงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
16 นางสาวรจเรข คำสุข ครูโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
17 นางสาววันทนีย์ สุขเถื่อน อัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
18 นางสาวยิหวา ศรีกรด ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
19 นางวรรณา เกตุมี แม่บ้านโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
20 นายขจรจิต สุดใจ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
21 นายอนันต์ มั่นใจดี ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดคูยาง อำนวยการการแข่งขัน
22 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
23 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รอง ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
24 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รอง ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
25 นายทินกร หมวกแก้ว รอง ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อำนวยการการแข่งขัน
26 นายสุพะศิน อยู่ยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ประธานสนามแข่งขัน
27 นายวิลสันติ์ ฝั้นกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ประธานสนามแข่งขัน
28 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง ประธานสนามแข่งขัน
29 นายแก่นกาณจน์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) ประธานสนามแข่งขัน
30 นายชูรัช สุขทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ประธานสนามแข่งขัน
31 นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประธานสนามแข่งขัน
32 นายเลอเกีย เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานสนามแข่งขัน
33 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง ประธานสนามแข่งขัน
34 นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประธานสนามแข่งขัน
35 นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก รองประธานสนามแข่งขัน
36 นายวีรวัฒน์ ขอจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน รองประธานสนามแข่งขัน
37 นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองประธานสนามแข่งขัน
38 นายทะนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองประธานสนามแข่งขัน
39 นายสถาพร ชูอินทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองประธานสนามแข่งขัน
40 นายสถาพร ชูอินทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองประธานสนามแข่งขัน
41 นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองประธานสนามแข่งขัน
42 นายสมควร ชูชีพ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
43 นายกิตติศักดิ์ กระต่ายทอง ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
44 นายบรรณวิชญ์ โยมป้อม ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
45 นายภาณุกร อิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
46 นายวิษณุ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
47 นางอมร ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
48 นางสุวรรณี ปกเกษ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
49 นางมณธการ เทียนสันต์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
50 นางวรรณา ศิริสุนทร ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
51 นางพัชนี โพธิ์ไกร ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
52 นางชนิดา กระษาปณ์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
53 นางชนิดา อนุสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
54 นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
55 นางนราภรณ์ คำหวาน ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
56 นางเมตตา ไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
57 นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
58 นางสาวนฤมล ชิดประทุม ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
59 นางสาวพิชญาภา วงษ์สกุลพิน ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
60 นางสาวจินดารัตน์ ถาวร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
61 นางกัญญาภรณ์ ผิวอ่อน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
62 นายเอกชัย ก๋าวงศ์วิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
63 นางอรฤทัย ธมพลอาจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้จัดการแข่งขัน
64 นางสาวณิชาภัทร ชูชีพ ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ผู้จัดการแข่งขัน
65 นายมนตรี บุตรงาม ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ผู้จัดการแข่งขัน
66 นางสมพร สุจจะชารี ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ผู้จัดการแข่งขัน
67 นางสาวชุติมา ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ผู้จัดการแข่งขัน
68 นางรัศมี บุตรงาม ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ผู้จัดการแข่งขัน
69 นางสุวดี ระวังภัย ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ผู้จัดการแข่งขัน
70 นางลำพูน แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ผู้จัดการแข่งขัน
71 ว่าที่ ร.ต.เกม ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ผู้จัดการแข่งขัน
72 นายสายชล มากอินทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" ผู้จัดการแข่งขัน
73 นายไพฑูรย์ มะณู ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้จัดการแข่งขัน
74 นางสาวสุณีย์ วงษ์เหมอะ ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
75 นางสาวเกศริน พูลสมบัติ ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
76 นายพีรชัย เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
77 นางสาวสายฝน มิชพล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
78 นางสาวสุวลี กิตติขจร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
79 นายวรากร น้ำเงินสกุลณี ธุรการโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
80 นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม ธุรการโรงเรียนวัดคูยาง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
81 นายกิตติศักดิ์ ผลไพบูลย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยอดประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
82 นายปกรณ์ กระบวนศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านลานหิน เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
83 นางสาววิภา เนียมคำ ธุรการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
84 นางสาววิรัลพัชร สุรเดช ศึกษานิเทศก์ เลขานุการ
85 นายบุญส่ง บำรุงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพก.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการ
86 นางสุภา สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการ
87 นางนัททิกา แดงชาติ ศึกษานิเทศก์ เลขานุการ
88 นางนัททิกา แดงชาติ ศึกษานิเทศก์ เลขานุการ
89 นางเกษร พรหมรักษา ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
90 นางเสาวภา แดงศรี ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
91 นางวิไล หม่องมะลิต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
92 นางกุลวัลยา จารุฑีฆัมพร ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
93 นางสาวอนุสสรา เงินฉลาด ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
94 นางนงนุช สิทธิทูล ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
95 นางณัฐพร แสงศิริ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
96 นายชูฤทธิ์ ภู่ภีโญ พนักงานราชการ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
97 นางสาวเจริญ ยอดดำเนิน ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
98 นายอาทิตย์ จันทร์ฉาย ภารโรง โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการกลาง
99 นายกิตติกร กล้าแข็ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการกลาง
100 นางวันเพ็ญ จำปาเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการกลาง
101 นายเสริมศักดิ์ อินทนานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการกลาง
102 นางอุสุภรณ์ นาคน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
103 นางอุสุภรณ์ นาคน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
104 นางปรียานาถ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
105 นางเยาวเรศ ปราการชัยนาคร ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
106 นางสาวพัชรียา แจ้งจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
107 นางวิมลรัตน์ โพธิ์ม่วง ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
108 นางสาวสุณี เพ็งพล ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
109 นางวรรณศิริ โนจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
110 นางสาวนภาพร ศรสุรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
111 นายเกียรติศักดิ์ คงโต ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
112 นางสาวกรรณิการ์ อยู่ดี ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
113 นางสาวศุภิษรา วัฒนศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
114 นางทัศนีย์ แถมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
115 นางประทิน เล้าหะชัย ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
116 นางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
117 นางสาวจรรยา อินทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
118 นางวันเพ็ญ เลี่ยมสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
119 นายมนัส จันที ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
120 นางบุญญรัตน์ น้าคณาคุปต์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
121 นางยุพิน บุบผาวรรณา ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
122 นายพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
123 นางจรัสศรี สังวรสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
124 นางสาวปาริชาต แสงธูป ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
125 นางสาวกรมณ เลขะวัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
126 นางสาวณัฐนรี ชนะศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
127 นางสาวสิริพัชร เฟื่องอิ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
128 นายสมศักดิ์ ขันทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
129 นายสมชาย ชัยศิริโชติสกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
130 นางสาวสวิชญา ศรีคะเรศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
131 นายรุจิภาส ภู่ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
132 นางสาวนงลักษณ์ กิจชล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
133 นางสาวพิตานรี ปิ่นมณี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
134 นางสาวจุฑารัตน์ ดีล้น ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
135 นางสาวอุษา ศรีเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
136 นางสาวจริยา แจ่มศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
137 นางสาววรรณพร เลี่ยมสกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
138 นางสาวสุธาสินี จันทร์เอี่ยม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
139 นายพีรพล จำปาศักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
140 นางสาวปรียาภรณ์ นิยมการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
141 นางสาวกรรณิการ์ ปุ๊ดหน่อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
142 นางสาววิมลรัตน์ เจริญธัญญากร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
143 นางปรียานาถ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
144 นางเยาวเรศ ปราการชัยนาคร ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
145 นางสาวพัชรียา แจ้งจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
146 นางวิมลรัตน์ โพธิ์ม่วง ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
147 นางสาวสุณี เพ็งพล ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
148 นางวรรณศิริ โนจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
149 นางสาวนภาพร ศรสุรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
150 นายเกียรติศักดิ์ คงโต ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
151 นางสาวกรรณิการ์ อยู่ดี ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
152 นางสาวศุภิษรา วัฒนศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
153 นางทัศนีย์ แถมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
154 นางประทิน เล้าหะชัย ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
155 นางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
156 นางสาวจรรยา อินทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
157 นางวันเพ็ญ เลี่ยมสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
158 นายมนัส จันที ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
159 นางบุญญรัตน์ น้าคณาคุปต์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
160 นางยุพิน บุบผาวรรณา ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
161 นายพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
162 นางจรัสศรี สังวรสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
163 นางสาวปาริชาต แสงธูป ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
164 นางสาวกรมณ เลขะวัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
165 นางสาวณัฐนรี ชนะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
166 นางสาวสิริพัชร เฟื่องอิ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
167 นายสมศักดิ์ ขันทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
168 นายสมชาย ชัยศิริโชติสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
169 นางสาวสวิชญา ศรีคะเรศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
170 นายรุจิภาส ภู่ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
171 นางสาวนงลักษณ์ กิจชล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
172 นางสาวพิตานรี ปิ่นมณี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
173 นางสาวจุฑารัตน์ ดีล้น ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
174 นางสาวอุษา ศรีเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
175 นางสาวจริยา แจ่มศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
176 นางสาววรรณพร เลี่ยมสกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
177 นางสาวสุธาสินี จันทร์เอี่ยม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
178 นายพีรพล จำปาศักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
179 นางสาวปรียาภรณ์ นิยมการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
180 นางสาวกรรณิการ์ ปุ๊ดหน่อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
181 นางสาววิมลรัตน์ เจริญธัญญากร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการกลาง
182 นางสาวจุไรรัตน์ เดชะผล ครู โรงเรียนบ้านนาป่าแดง ผู้ช่วยเลขานุการ
183 นางสาววาสนา ฉัตรเมธิน ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการ
184 นางวันดี มีสุข ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
185 นางสาวสุกัลยา สัปทน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ผู้ช่วยเลขานุการ
186 นางสาวชนัญญา ชัยต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ
187 นางรัชนีย์ พลเชี่ยว ครู โรงเรียนบ้านคุยประดู่ ผู้ช่วยเลขานุการ
188 นางพัชรินทร์ เอมแย้ม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก ผู้ช่วยเลขานุการ
189 นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านธำมรงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
190 นายมงคล รอพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้ช่วยเลขานุการ
191 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ
192 นางสาวสุชาดา ปุญปัน ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ
193 นางสาวพัสฎาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ
194 นางดวงเดือน มีขันหมาก ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
195 ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
196 นางสาวฐิติพร ไกรถาวร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
197 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ
198 นางสาวสุชาดา ปุญปัน ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ
199 นางสาวพัสฎาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ
200 นางดวงเดือน มีขันหมาก ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
201 ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
202 นางสาวฐิติพร ไกรถาวร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
203 นายธีระสันต์ อยู่ยอด ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" กรรมการตัดสินการแข่งขัน
204 นางจรรยา วงษ์อยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า กรรมการตัดสินการแข่งขัน
205 นางสาวพิจิตรา ทองสน ครูโรงเรียนบ้านลานหิน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
206 นายเกียรติศักดิ์ สีม่วง ครูโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
207 นายเอกสิทธิ์ รอดวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
208 นางนริศรา ลีลา ครูโรงเรียนบ้านเนินกรอย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
209 นางสาวพักตร์วิภา สว่างเพียร ครูโรงเรียนบ้านเนินกรอย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
210 นางเสาวลักษณ์ คัชพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
211 นายสิทธิพงศ์ กัลปพฤกษ์ ครูโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
212 นายกิตติเดช ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองปากดง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
213 นายนเรศ เงินอาจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
214 นายวสุวัฒน์ จอมไพรศรีธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
215 นายณรงค์ เย็นศรี ครูโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
216 นายสมเกียรติ ศิริบุตร ครูโรงเรียนบ้านจิกคันช้อน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
217 นายชรินทร์ ศรีทับทิม ครูโรงเรียนบ้านนาบ่อคำ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
218 นายกฤษณพงษ์ มาน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
219 นายกฤษณะ เสมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
220 นายสมสิทธิ์ ท้าวจันทร์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 (สระเตย) กรรมการตัดสินการแข่งขัน
221 นายชูศิลป์ แย้มโกเมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
222 นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
223 นายดำรงค์ มีขันหมาก ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
224 นายสมมาตร พรมมา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
225 นายสมเกียรติ ครองสุขศิริชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี กรรมการตัดสินการแข่งขัน
226 นายมนูญ จีระดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
227 นายประชากร สอนสกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
228 นายพิชิต เอมศิริ ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
229 นายคมสัน สุวรรณนุช ครูโรงเรียนบ้านโนนจั่น กรรมการตัดสินการแข่งขัน
230 นายชานนท์ แสงผ่อง ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
231 นายวีรยุทธ คุณสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิกคันช้อน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
232 นายสุพจน์ ลูกอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
233 13. นายบุญส่ง พิมพา ครูโรงเรียนบ้านบึงมาลย์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
234 นายอุบลรัตน์ อุดมสุข ครูโรงเรียนบ้านบึงพิไกร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
235 นายภูมินทร์ นามคง ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
236 นายนำพล ทินวล ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
237 ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
238 นายวันชัย โพธิ์ไกร ครูโรงเรียนบ้านลานช้างท่าว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
239 นายเกรียงไกร สมศิลา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
240 นายวัชรพล กังวาล ครูโรงเรียนบ้านหนองโสน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
241 นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่น ครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรต กรรมการตัดสินการแข่งขัน
242 นางสาวพิชญาภา วงษ์สกุลพิน ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการตัดสินการแข่งขัน
243 นายปรัชญา ดีบู่ ครูโรงเรียนบ้านเนินกรอย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
244 นางชนิดาพรรณ ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
245 นายณรงค์ เย็นศรี ครูโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
246 นางสาววารุณี หอมเชย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจันทิมา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
247 นายณรงค์ เกิดสว่าง ครูโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
248 นายสายันต์ บังควร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
249 นางชุติมา สามงามยา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล กรรมการตัดสินการแข่งขัน
250 ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
251 นายเกริกขจร รื่นณรงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
252 นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
253 นางสาวศศิธร สิริรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
254 นางสายใจ พวกดี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
255 นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
256 นายไพโรจน์ ยิ่งคิด ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
257 นางสาวอุษณี สร้อยเพชร ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
258 นายฤทธิรงค์ พรหมรักษา ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
259 นายประคอง แจ้งไพร ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
260 นางฉัตรนภสร กำแพงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
261 นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญ ครูโรงเรียนสหวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
262 นายวิสูตร อนุศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" กรรมการตัดสินการแข่งขัน
263 นางดวงชีวัน เฉยปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
264 นางสาวจุไรรัตน์ เดชะผล ครู โรงเรียนบ้านนาป่าแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
265 นางสาวชนัญญา ชัยต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
266 นางอัญชัน ขอนทอง ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
267 นางสาวนุชศรา วรรณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
268 นางสาวดลยา ยอดเพชร ครู โรงเรียนวัดคูยาง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
269 นายบำเพ็ญ ยอดมา ครู โรงเรียนบ้านบางลาด การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
270 นางอรสา เฉวียงหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
271 นางวันดี มีสุข ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
272 นายสมรจน์ พิลาลี ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท (1) สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.3
273 นางเพียงตะวัน เครือยา ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท (1) สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.3
274 นางรัชนีย์ พลเชี่ยว ครู โรงเรียนบ้านคุยประดู่ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท (1) สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.3
275 นางทองสิน สุขทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท (1) สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.3
276 นางนิตยา แดงพัด ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท (2) บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.3
277 นางลลนา พิลึก ครู โรงเรียนสาธิตฯ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท (2) บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.3
278 นายธนัท กำเนิดพงศ์กร ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6
279 นางสาวนฤมล ชิดประทุม ครู โรงเรียนบ้านลำมะโกรก การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6
280 นางอัคราวรรณ บุญประกอบ ครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6
281 นางสาวสุกัลยา สัปทน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3
282 นางโชติรส อึ้งชัยพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3
283 นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ์ ครู โรงเรียนวัดคูยาง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3
284 นางชุติมา จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนวัดคูยาง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
285 นายสมศักดิ์ เพ็ชรคง ครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
286 นางฐิติมา ธีระกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองแดน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
287 นายศักดิ์ชัย ปินตา ครู โรงเรียนบ้านบางลาด การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
288 นางสาวรัตนา บุญใจ ครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
289 นางกฤตพร เดชา ครูโรงเรียนวัดคูยาง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
290 นายวรพล พละทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
291 นายสมเดช ภิลัยวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
292 นางพัชรินทร์ เอมแย้ม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
293 นางสาวจินดารัตน์ ถาวร ครู โรงเรียนบ้านลำมะโกรก การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
294 นางสาวใจทิพย์ โชติรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3
295 นางวิปัทมา จันทร์พุฒ ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3
296 นางสาวชลธิชา ทัพวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3
297 นางดลณภา มิ่งใย ครู โรงเรียนสาธิตฯ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3
298 นางสาวชลธิชา ทัพวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดคูยาง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3
299 นายกฤษณพล ศรีประมัย ครู โรงเรียนบ้านลานไผ่ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6
300 นางทัศนีย์ งามสม ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนา การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6
301 นางอุบล สิงห์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6
302 นางสาวศุภลักษณ์ พันธ์ยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6
303 นางสาวผกามาศ รักงาม ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6
304 นางทัศนีย์ งามสม ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนา การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3
305 นายกฤษณพล ศรีประมัย ครู โรงเรียนบ้านลานไผ่ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3
306 นายนพพล ปิ่นมณี ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3
307 นางสาวพรวดี เยายวน ครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6
308 นางนนทยา สุดไทย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6
309 นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านธำมรงค์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6
310 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ ครู โรงเรียนสาธิตฯ การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3
311 นางสาวสุพรรษา สัปทน ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3
312 นางสาวผกามาศ รักงาม ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3
313 นางสาวสุกัลยา สัปทน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-ป.3
314 นางสุริพร กิติโยธี ครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-ป.3
315 นางวันดี มีสุข ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-ป.3
316 นายสำราญ จุลมุสิก ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3
317 นางสาวสุนิสา มหายศ ครู โรงเรียนวัดคูยาง การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3
318 นางสาววาสนา ฉัตรเมธิน ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]