สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านลำมะโกรก 13 3 4 20
2 บ้านหนองหลวง 12 11 4 27
3 วัดคูยาง 11 7 10 28
4 สาธิต 11 7 6 24
5 บ้านสุวรรณภูมิ 9 7 3 19
6 อนุบาลกำแพงเพชร 8 6 1 15
7 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 8 1 4 13
8 บ้านบึงทับแรต 5 4 0 9
9 บ้านดงซ่อม 5 3 4 12
10 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 5 3 2 10
11 อนุบาลไทรงาม 5 1 2 8
12 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 5 0 3 8
13 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 4 3 3 10
14 บ้านเทพนคร 4 3 2 9
15 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4 3 1 8
16 บ้านลานไผ่ 4 2 2 8
17 บ้านประดาเจ็ดรัง 4 2 2 8
18 บ้านโนนจั่น 4 2 1 7
19 บ้านลานหิน 4 2 1 7
20 อนุบาลธรรมรัตน์ 4 1 3 8
21 วัฒนราษฎร์ศึกษา 4 1 1 6
22 บ้านบางลาด 4 1 1 6
23 บ้านทรงธรรม 3 6 5 14
24 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 3 4 4 11
25 บ้านโขมงหัก 3 3 0 6
26 บ้านวังทอง 3 3 0 6
27 บ้านบ่อแก้ว 3 2 4 9
28 บ้านชัยภูมิ 3 1 2 6
29 บ้านพรานกระต่าย 3 0 4 7
30 บ้านโพธิ์พัฒนา 3 0 4 7
31 บ้านวังชะโอน 2 5 4 11
32 บ้านจันทิมา 2 2 2 6
33 วัฒนศิริวิทยา 2 2 1 5
34 บ้านใหม่สามัคคี 2 2 0 4
35 บ้านโนนใหญ่ 2 1 2 5
36 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 2 1 1 4
37 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 2 1 0 3
38 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 2 1 0 3
39 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 2 0 3 5
40 บ้านวังตะเคียน 2 0 1 3
41 ปัทมดรุณวิทย์ 2 0 1 3
42 บ้านหนองโสน 2 0 1 3
43 บ้านบึงมาลย์ 2 0 1 3
44 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 2 0 0 2
45 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 0 2
46 บ้านคลองเมือง 2 0 0 2
47 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 2 0 0 2
48 บ้านลานกระทิง 1 5 0 6
49 สหวิทยาคม 1 3 3 7
50 บ้านเกาะรากเสียด 1 3 3 7
51 อ่างทองพัฒนา 1 3 3 7
52 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 2 2 5
53 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 2 2 5
54 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 1 2 2 5
55 วัดกัลปพฤกษ์ 1 2 1 4
56 บ้านหนองปากดง 1 2 1 4
57 บ้านเกาะน้ำโจน 1 2 1 4
58 บ้านทุ่งรวงทอง 1 2 1 4
59 บ้านท่าไม้ 1 2 0 3
60 บ้านหนองใหญ่ 1 2 0 3
61 บ้านหนองหัววัว 1 2 0 3
62 บ้านเกศกาสร 1 1 5 7
63 บ้านหนองแดน 1 1 3 5
64 บ้านลานตาบัว 1 1 1 3
65 บ้านไผ่ตาสุ่ม 1 1 1 3
66 บ้านบึงลูกนก 1 1 1 3
67 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 1 0 2
68 บ้านคลองใหญ่ใต้ 1 1 0 2
69 บ้านหนองวัวดำ 1 1 0 2
70 บ้านวังไม้แดง 1 1 0 2
71 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1 1 0 2
72 บ้านคุยมะม่วง 1 1 0 2
73 เจริญสุขอุดมวิทยา 1 1 0 2
74 ผินสหราษฎร์พัฒนา 1 0 3 4
75 เทศบาลลานกระบือ 1 0 1 2
76 อนุบาลพรานกระต่าย 1 0 1 2
77 บ้านไร่ 1 0 1 2
78 บ้านเนินกรอย 1 0 1 2
79 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 0 1 2
80 บ้านเขาคีริส 1 0 0 1
81 บ้านหนองขาม 1 0 0 1
82 บ้านลานสะเดา 1 0 0 1
83 บ้านเขาวังเยี่ยม 1 0 0 1
84 ประชารัฐพัฒนา 1 0 0 1
85 บ้านนานอก 1 0 0 1
86 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1 0 0 1
87 บ้านพานทอง 1 0 0 1
88 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 1 0 0 1
89 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 1 0 0 1
90 บ้านสุรเดชสามัคคี 1 0 0 1
91 บ้านหนองสะแก 1 0 0 1
92 บ้านตอรัง 0 4 4 8
93 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 0 4 2 6
94 บ้านบึงพิไกร 0 3 2 5
95 สิริแก้วเจริญ 0 3 0 3
96 บ้านทุ่งตาพุก 0 2 2 4
97 อนุบาลลานกระบือ 0 2 1 3
98 เพ็ชระศึกษา 0 2 1 3
99 บ้านทุ่งมหาชัย 0 2 0 2
100 บ้านโนนโก 0 2 0 2
101 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 2 0 2
102 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 0 2 0 2
103 คลองใหญ่วิทยา 0 1 1 2
104 บ้านใหม่เขานิยม 0 1 1 2
105 บ้านวังตะแบก 0 1 1 2
106 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 1 0 1
107 นารีราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1
108 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 1 0 1
109 บ้านวังโขน 0 1 0 1
110 บ้านแม่บัว 0 1 0 1
111 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 0 1 0 1
112 บ้านคุยบ้านโอง 0 1 0 1
113 บ้านสระสิงห์โต 0 1 0 1
114 บ้านไทรย้อย 0 1 0 1
115 บ้านทรายทอง 0 1 0 1
116 ปราสาทอนุสรณ์ 0 1 0 1
117 บ้านหนองหัวควาย 0 1 0 1
118 บ้านทุ่งน้ำตก 0 1 0 1
119 บ้านมอสมบัติ 0 1 0 1
120 บ้านหนองทราย 0 1 0 1
121 บ้านหนองจิก 0 1 0 1
122 บ้านแคทอง 0 1 0 1
123 บ้านปางขนุน 0 1 0 1
124 บ้านหงษ์ทอง 0 1 0 1
125 บ้านวังน้ำขาว 0 1 0 1
126 บ้านปลักไม้ดำ 0 1 0 1
127 บ้านดาดทองเจริญ 0 0 2 2
128 บ้านโนนม่วง 0 0 2 2
129 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 2 2
130 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 0 1 1
131 บ้านคุยป่ายาง 0 0 1 1
132 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 0 0 1 1
133 บ้านประชาสุขสันต์ 0 0 1 1
134 บ้านไร่ดง 0 0 1 1
135 บ้านทุ่งสวน 0 0 1 1
136 บ้านดงตาจันทร์ 0 0 1 1
137 บ้านเขาน้ำเพชร 0 0 1 1
138 บ้านคุยประดู่ 0 0 1 1
139 บ้านทุ่งมหาศาล 0 0 1 1
140 บ้านโนนสมอ 0 0 1 1
141 บ้านหนองรี 0 0 1 1
142 บ้านเมืองพาน 0 0 1 1
143 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 1 1
144 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 1 1
145 บ้านเก่า 0 0 1 1
146 บ้านวังมะค่า 0 0 1 1
147 บ้านหนองมะเกาะ 0 0 0 0
148 บ้านบ่อสามแสน 0 0 0 0
149 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
150 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0
151 บ้านศรีไกรลาศ 0 0 0 0
152 บ้านวังประดา 0 0 0 0
153 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 0 0
154 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0
155 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0 0
156 บ้านเกาะพิมูล 0 0 0 0
157 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
158 บ้านบึงกระดาน 0 0 0 0
159 บ้านหนองทอง 0 0 0 0
160 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0
161 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 0 0 0
162 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0
163 บ้านไทยทวี 0 0 0 0
164 บ้านปรือพันไถ 0 0 0 0
165 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0
166 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
167 บ้านลานดอกไม้ 0 0 0 0
168 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 0 0 0
169 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 0 0
170 บ้านเด่นพระ 0 0 0 0
171 บ้านหนองแขม 0 0 0 0
172 ห้วยใหญ่ยางงาม 0 0 0 0
173 บ้านลานทอง 0 0 0 0
174 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0
175 บ้านวังชมภู 0 0 0 0
176 อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0 0
177 เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 0 0 0 0
178 ตรีจุฬาศึกษา 0 0 0 0
179 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0
180 วัดราษฎร์เจริญพร 0 0 0 0
181 บ้านคุยแขวน 0 0 0 0
182 บ้านท่าเสากระโดง 0 0 0 0
183 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0
184 บ้านนาบ่อคำ 0 0 0 0
185 เทศบาลช่องลม 0 0 0 0
186 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 0 0
187 บ้านหัวยาง 0 0 0 0
188 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 0 0 0
189 บ้านไร่ลำปาง 0 0 0 0
190 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0
191 บ้านลานช้างท่าว 0 0 0 0
192 บ้านท่านา 0 0 0 0
193 บ้านหร่ายการ้อง 0 0 0 0
194 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 0 0
195 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 0
196 บ้านคุยป่ารัง 0 0 0 0
197 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 0
198 บ้านสมอโคน 0 0 0 0
199 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0 0
200 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0 0
201 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0
202 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 0 0 0 0
203 บ้านเกาะสะบ้า 0 0 0 0
204 บ้านช่องลม 0 0 0 0
205 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0
206 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0
207 บ้านอาชานุสรณ์ 0 0 0 0
208 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
209 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0
210 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 0
211 บ้านจิกลาด 0 0 0 0
รวม 239 205 176 620

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]