ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 317
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -
3 อนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางขนุน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 251
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 756
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 758
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนจั่น สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 0 เข้าร่วม


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านประดาเจ็ดรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแคทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสมอ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งรวงทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเก่า สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกัลปพฤกษ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านวังตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.66 ทอง 5
6 บ้านเขาน้ำเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79.33 เงิน 6


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 377
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.66 ทอง ชนะเลิศ


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 376
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92.31 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.98 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนจั่น สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71 เงิน 5
6 บ้านโขมงหัก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71 เงิน 5
7 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65 ทองแดง 7
8 อ่างทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 51 เข้าร่วม 8
9 วัดกัลปพฤกษ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 49 เข้าร่วม 9
10 บ้านประดาเจ็ดรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 43 เข้าร่วม 10


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.67 ทอง ชนะเลิศ


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประชาสุขสันต์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านทุ่งมหาชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 5
6 อนุบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านมะเดื่อชุมพร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 7
8 อนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 7
9 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านโพธิ์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 10
11 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 11
12 บ้านพรานกระต่าย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 12
13 นารีราษฎร์สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 13
14 บ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 13
15 บ้านประดาเจ็ดรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73 เงิน 15
16 บ้านวังประดา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73 เงิน 15
17 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64 ทองแดง 17
18 บ้านทุ่งสวน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62 ทองแดง 18
19 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60 ทองแดง 19


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปากดง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนม่วง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64 ทองแดง 4


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -
3 บ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -
4 บ้านหนองโสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88.95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงพิไกร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วรนาถวิทยากำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.24 ทอง 4
5 สิริแก้วเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.91 เงิน 5
6 บ้านบ่อสามแสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71.91 เงิน 6
7 บ้านลานดอกไม้ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71.42 เงิน 7
8 บ้านวังประดา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70.24 เงิน 8
9 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 69.13 ทองแดง 9
10 บ้านโขมงหัก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68.85 ทองแดง 10
11 บ้านบึงมาลย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68.71 ทองแดง 11
12 สาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65.37 ทองแดง 12
13 บ้านท่าไม้ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65 ทองแดง 13
14 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64.37 ทองแดง 14
15 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64.35 ทองแดง 15
16 ผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 63.75 ทองแดง 16
17 บ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62.72 ทองแดง 17
18 บ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60.77 ทองแดง 18
19 บ้านคุยแขวน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60.75 ทองแดง 19
20 บ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60.61 ทองแดง 20


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพธิ์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกัลปพฤกษ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเกศกาสร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.90 เงิน 4
5 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.90 เงิน 4
6 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74.40 เงิน 6
7 บ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73.40 เงิน 7
8 วัฒนศิริวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72.40 เงิน 8
9 บ้านทุ่งน้ำตก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70.70 เงิน 9
10 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70.10 เงิน 10
11 บ้านวังตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68.70 ทองแดง 11
12 บ้านลานกระทิง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68.60 ทองแดง 12
13 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 67.40 ทองแดง 13
14 นิยมราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66 ทองแดง 14
15 บ้านใหม่พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64.90 ทองแดง 15
16 บ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62.80 ทองแดง 16
17 บ้านประดาเจ็ดรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62.10 ทองแดง 17
18 อนุบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60.70 ทองแดง 18
19 บ้านบึงพิไกร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 59.60 เข้าร่วม 19
20 บ้านวังมะค่า สพป. กำแพงเพชร เขต 1 59.60 เข้าร่วม 19
21 บ้านโนนจั่น สพป. กำแพงเพชร เขต 1 59.30 เข้าร่วม 21
22 บ้านท่าตะคร้อ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 59.10 เข้าร่วม 22
23 บ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 58.90 เข้าร่วม 23
24 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 58.50 เข้าร่วม 24
25 ผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 44.60 เข้าร่วม 25
26 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 42.20 เข้าร่วม 26


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพรานกระต่าย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังโขน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 4
5 เพ็ชระศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน 5
6 บ้านหนองหัวควาย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 6
7 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 7
8 บ้านคุยบ้านโอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านปลักไม้ดำ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 9
10 บ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 9
11 บ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 9
12 บ้านลานทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 12
13 บ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71 เงิน 13
14 ผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 14


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงทับแรต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.32 ทอง 4
5 วัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.32 ทอง 5
6 บ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.33 ทอง 6
7 บ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.32 ทอง 7
8 บ้านตอรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.66 ทอง 8
9 บ้านหนองโสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.66 ทอง 8
10 วัดกัลปพฤกษ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 10
11 บ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.99 ทอง 11
12 บ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.66 ทอง 12
13 สหวิทยาคม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.32 ทอง 13
14 บ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77.65 เงิน 14
15 บ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.99 เงิน 15
16 บ้านเกาะรากเสียด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.99 เงิน 15
17 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.33 เงิน 17
18 บ้านชัยภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73.99 เงิน 18
19 อ่างทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพรานกระต่าย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 4
5 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง 5
6 บ้านหนองไม้กอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านห้วยน้ำใส สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 7
8 เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 8
9 บ้านวังน้ำขาว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 9
10 บ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 9
11 บ้านแม่บัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 9
12 บ้านคุยป่ายาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 12
13 บ้านลานตาบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 12
14 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 12
15 บ้านวังชมภู สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 15
16 บ้านวังตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 15
17 บ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 15
18 บ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 15
19 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน 19
20 บ้านวังโบสถ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 20
21 บ้านเขาวังเยี่ยม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 21
22 บ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 22
23 ประชารัฐพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 22
24 วัดราษฎร์เจริญพร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71 เงิน 24
25 บ้านบ่อสามแสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 25
26 บ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 25