สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป. กำแพงเพชร เขต ๑

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงทอง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  นาจุ้ย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  บังเกิดผล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  นาจุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนธิชา  กันทาบูน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  นาจุ้ย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มะปรางกล่ำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เขียวเกษม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายชวลิตร์  วัดแพง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายปุณณพัฒน์  รอดไพร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กุนอก
2. เด็กชายกวิน  เสือดำ
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  พงษ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวนนธิชา  สุขมา
2. นางสาวจิตลดา  แม่งมา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายรพีภัทร  สิงห์การะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุขร้าย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ปั้นปรือ
 
1. นายประกิต  บูชาบุญ
2. นางสาวนนธิชา  สุขมา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 80.39 ทอง 4 1. เด็กชายกฤติพงศ์  พุกแก้ว
2. เด็กชายพีระภัทร  เดชยานนท์
 
1. นายประกิต  บูชาบุญ
2. นายสาโรจน์  จันทัน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติพันธ์  เรียบดี
2. นายเอเซีย  แสงอุไร
 
1. นายประกิต  บูชาบุญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติ  ศรสุวรรณ
2. นายชนะภูมิ  โชติกเจริญสุข
 
1. นายประกิต  บูชาบุญ
2. นายสาโรจน์  จันทัน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 1. เด็กชายธนโชติ  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นุสนธิ์
 
1. นางสาวจิตลดา  แม่งมา
2. นางสาวนนธิชา  สุขมา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิลา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นุสนธิ์
3. เด็กหญิงจิราพร  สีแตง
4. เด็กหญิงนิภาภร  ปั้นช้าง
5. เด็กหญิงปนัดดา  พรมโคตร
6. เด็กหญิงพรนภา  เยาวเลิศ
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ไพรโรจน์
8. เด็กหญิงวรรณา  ตุระภิภาค
9. เด็กหญิงวาริพินธุ์  แสงน้อย
10. เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชอินทร์
 
1. นางสาวสมร  ตระกูลศรี
2. นางสาวไพลิน  อำไพพิศ
3. นางวาสนา  เกิดสุข
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  อิ่มเงิน
2. เด็กชายพนัสบดี  นาคินชาติ
3. เด็กหญิงพัชรี  ใจดำ
4. เด็กหญิงภัทธิณี  รุ่งน้อย
5. เด็กหญิงวรรณภา  คำผัง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  พันธ์ศรี
7. เด็กชายสรุจ  แก้วเกตุ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เนียมศิลป์
9. เด็กหญิงอรพิน  สุขสม
10. เด็กหญิงเขมิกา  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวสมร  ตระกูลศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
3. นางวาสนา  เกิดสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญมา
2. เด็กหญิงรัตติกาล  กุลวานิช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายมนัสษา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมณฑิตา  นุสนธิ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศิรินทรา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิวพร  ควรขจร
 
1. นางสาวชาลินี  แซ่ลิ้ม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.1 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยากร  วงศิลป์
2. เด็กหญิงบุษกร  รุ่งโรจน์
3. เด็กชายปวริศ  วิรุณภักดิ์
4. เด็กชายพงศภัค  เรขะวัฒนะ
5. เด็กชายรัตนชัย  อินทร์เที่ยง
6. เด็กหญิงสายธาร  กันทาบูน
 
1. นายสาโรจน์  จันทัน
2. นางนิตยา  บุญญา
3. นางสาวไพลิน  อำไพพิศ