รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานสะเดา 1. เด็กหญิงสิริยากร  กนกนาค
 
1. นางศุภลักษส์  น้ำสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงปีใหม่   จูแนบ
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์   รักษ์ชน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีสม
 
1. นางรัตนา  ประสิทธิ์วิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาหนองตูม
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  พันธ์หล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สีใส
 
1. นางยุพา  สุ่มทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงสุวิมล  บำรุงพงศ์
 
1. นายวสันต์  รุ่งเรือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงสุรีพร  พันแสน
 
1. นายเกษ  วิชาวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม
 
1. นางยุวนุช  สมศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายภาณุพงศ์   อ่องเลื่อม
 
1. นางสาวขนิษฐา    โภควัต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงปริยาภัทร   ทับเพ็ชร
 
1. นางชลธิภา   วัชรภัทร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงณัฐิชา   พลอาชา
 
1. นางกิตติกาญจน์   จันทร์เกิด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์   เพชรจรูญ
 
1. นางโสน  มหาชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 1. เด็กหญิงนิราภร  อินทพงษ์
 
1. จสอ.ไพโรจน์  พงษ์สิงห์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงชนิดาภา   กลัดกลีบ
 
1. นายภูกฤษ   สีคำชอน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ขำเน่า
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงศิรารัตน์   พุ่มชา
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์   อินทเสน
 
1. นายภูกฤษ    สีคำชอน
2. นางสาวจงรักษ์   ภูมิสวัสดิ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายต้นตระการ  เถื่อนสุข
2. เด็กชายศรชัย  ภูวะทิตย์
 
1. นายวัลลภ  ทับแคลน
2. นางสาวภัทรวดี  ถิ่นกาญจนกุล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายวีรภัทร  ยิ่งมาก
2. เด็กชายสิทธินันท์  กองกันภัย
 
1. นางสาวนงเยาว์  ภู่กัน
2. นางอมาวศรี  สมบูรณ์สิน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กหญิงภัทรดา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงโชติมณี  กันภัย
 
1. นางรวงทอง  แสงสว่าง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    สุขผล
 
1. นางสุวรรณา    ธรรมยศ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายชานน   มงคลพร
 
1. นางอัมพร    เต็มศิริรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงวรัญธร  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวรัตนา  บุญใจ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิตติกา  ใจแสน
2. เด็กหญิงนพเก้า  พรมมาศ
3. เด็กหญิงเมธาวดี  จุ้ยทรัพย์
 
1. นางสาวสาลินี  สุวรรณพัฒนกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โพธิ์นิ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นเพชร
3. เด็กหญิงดาริกา  คำมานิช
 
1. นายณัฐศักดิ์  ภู่งามชื่น
2. นางสาวหฤทัย  ภูผา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  หวังเจริญ
2. เด็กหญิงนฤมล  คมขำ
3. เด็กชายรพีพัชร์  หวังเจริญ
 
1. นางสาวนิศรา  กันเรียน
2. นางสาวภาวิณี  โฉมนาจ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  คำลือ
2. เด็กหญิงอคิราภ์  บุตรเกตุ
3. นายเมคินทร์  อ้วนพรมมา
 
1. นางสาวนิศรา  กันเรียน
2. นางสาววาสิฐฐี  สมัครราษฎร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายธาวิน    ตรีสุทธาชีพ
2. เด็กชายวีริศ   ทวีผล
 
1. นางวรารัตน์   แย้มโกเมนทร์
2. นางสาวมัลลิกา    บุญประเสริฐ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายชนะศึก  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงชนิษฐา  ชัยสีดา
 
1. นายกฤษณพล  ศรีประมัย
2. นางสาวอรอุมา  แดงพัด
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายธนกฤต   สินอนันต์วณิช
 
1. นางฐิติพร   จินดาพงษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชวิศ  แจ้งจิต
 
1. นางสาวสาลินี  สุวรรณพัฒนกุล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายดิษกรณ์  วารีย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายจิตรกร  สอนจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  ทรัพย์มาก
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
2. นายบำเพ็ญ  ยอดมา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายจารึก  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายธนภูมิ  อาชาพล
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
2. นายบำเพ็ญ  ยอดมา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกิตติกา   ปรีชาสิทธิคุณ
 
1. นายพีรภัทร  ส่องแสง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองงาม
 
1. นายธนัท  กำเนิดพงศ์กร
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงณิรดา   ผ่องแผ้ว
 
1. นางลลนา  พิลึก
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ปูแตน
 
1. นายมงคล  คำบู้
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ศรีทอง
 
1. นางสุริพร  กิติโยธี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงชุติภิญญา    อุดมสิทธิกุล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   พันธุ์มี
3. เด็กหญิงรชตวดี   ชัยมงคล
 
1. นางรัตนาพร    นาคพงษ์
2. นางสาวหัสยา    ตุ้ยคำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โพธิ์นิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนนาค
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จันแดง
 
1. นางนภัสสร  พัชนี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ด้วงภู่ทิม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงแพรวา   ผวาผดุง
 
1. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่
2. นางนุชนาถ  หอมยก
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์   แซ่กือ
2. เด็กชายวรวุฒิ    เตรียมนอง
3. เด็กชายอพิเชษร์  ก๊กตระกูล
 
1. นายภราดร   นาคพงษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์   หมอนอินทร์
2. เด็กหญิงดวงกมล  ชัยพรอุปถัมภ์
3. เด็กหญิงวีรปรียา  สว่างแจ้ง
 
1. นายสุริเยนทร์  ภูมิการ
2. นางศุภพิชญ์  สนิทมาก
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธวัชชัย    ก๊กตระกูล
2. เด็กชายสมบัติ    หล้าสุวงค์
3. เด็กชายเอกรินทร์   สงสัย
 
1. นายนายภราดร   นาคพงษ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร   ศิริพรม
2. เด็กหญิงพัชราภา   ปัตวงษ์
3. เด็กหญิงสายธาร  จันทร์ต้น
 
1. นางนวลจันทร์   ชัยรินทร์
2. นายกฤษณะ   เสมพงษ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   บุญมีสง่า
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คำสร้างสม
3. เด็กหญิงศรสวรรค์   พรไธสง
 
1. นางสาวอโนทัย   สุดวังยาง
2. นายกลวัชร์   กุลนนท์แดง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงปัจมาพร  บุญน้อม
2. เด็กหญิงสิริสุข  ดาษดา
 
1. นายนวรัตน์  ผลาภิรมย์
2. นายสุริเยนทร์  ภูมิการ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  หมื่นเขียว
2. เด็กชายอภิวัต  โพธิ์ศรี
 
1. นายศักดา  ศรีแย้ม
2. นางสาวนิศรา  กันเรียน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ทองปาน
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เกสร
 
1. นายวรรณลภย์  จันทรนวล
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัช  อุทเบน
2. เด็กชายธารา  อ่องหงษ์
 
1. นายวรรณลภย์  จันทรนวล
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พิรุณ
2. เด็กชายอภิชาติ  เดชะผล
 
1. นายวรรณลภย์  จันทรนวล
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 1. นายฐิติพันธ์  เรียบดี
2. นายเอเซีย  แสงอุไร
 
1. นายประกิต  บูชาบุญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อนหิน
2. เด็กชายพงพัฒน์  พรศิริ
 
1. นายอชิรสิทธิ์  ไชยสิงห์
2. นางสาวสุทธิรักษ์  ลุ่มลึก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงกวินทร์ทิพย์  สมบุญโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำบุญ
3. เด็กหญิงปุญธิดา  สิงห์ลอ
4. เด็กหญิงวิชญาพร  สุริยันต์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวใต้
 
1. นางวิภาพร  พุทธรักษา
2. นางสาววารุณี  หอมเชย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  คำพ่วง
2. เด็กหญิงจิราพร  คงขันธ์
3. เด็กหญิงชญาดา  รุ่งแจ้ง
4. เด็กหญิงวิศรุตา  คำบุญ
5. เด็กหญิงสริตารัตน์  วากยะบรร
 
1. นางสาววารุณี  หอมเชย
2. นางวิภาพร  พุทธรักษา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกิรณา  เม่นเกิด
2. เด็กหญิงชนาภา  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงดาราพรรณ  กลิ่นทุ่ง
4. เด็กหญิงปนัดดา   ต่ายดี
5. เด็กหญิงสุณารัตน์  พัดกล่อม
 
1. นางทิพวรรณ   เกิดอ่วม
2. นางวิลาวรรณ  ทองทา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาวโต
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุ้มวงษ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินิ  กำธรสิริพิพัฒน์
4. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงอริสา  จุ้ยวงษ์
 
1. นางสมหมาย  กิจเกียรติ
2. นางสมศรี  ปานคำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กชายณฐพัฒน์  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงนริศรา  สินสอน
3. เด็กชายรัชชานนท์  สมศิลา
4. เด็กหญิงศศิวิมล  อุดมสุข
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำบุญ
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แจ่มหม้อ
2. นางสาวสุพัตรา  โกษฐโสม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ทองขาว
3. เด็กหญิงดารินทร์   สำรีรัตน์
4. เด็กชายมานัส  ภู่สอน
5. เด็กชายอัมรินทร์   อิ่มคำ
 
1. นางมณธการ   เทียนสันต์
2. นางสาวจินดารัตน์  ถาวร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1. เด็กหญิงนกจันดา  สมหวัง
2. เด็กหญิงปนิดา  กาญจนะโชค
3. เด็กหญิงลาป่วย  ลาทิ
4. เด็กหญิงลินนา  ช่อคีรี
5. เด็กหญิงเมวดี  สมหวัง
 
1. นายมนพ  เดชะ
2. นางสาวชลทิพย์  ช่างนาวา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลพเกิด
2. เด็กหญิงจีรภา  ใจแสน
3. เด็กหญิงชิดชนก  สนทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงหงษ์
5. เด็กหญิงละไม  มะโนขาว
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  บุญวิเศษ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายกมลวัชร    นุชชะ
2. เด็กชายกรวีร์    กิจจา
3. เด็กหญิงจันทิมา   โตแย้ม
4. เด็กชายชัชไชย์  เชื้อชาร์
5. เด็กชายฐานันดร   สุรเดช
6. เด็กหญิงณัชชา   สามงามยา
7. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มิ่งสอน
8. เด็กหญิงณิชาพัชร์    อินทฉิม
9. เด็กชายธงไทย   ใหม่จันทร์
10. เด็กหญิงธัญชนก    ลิ้มบุญดี
11. เด็กชายพีรกานต์   ประเจิดสกุล
12. เด็กชายภูสยาม   ภูสีดิน
13. เด็กหญิงวนัฐจรา   ชาญเชี่ยว
14. เด็กหญิงวรรณพร   สังข์เงินวิเศษ
15. เด็กชายวันชัย  หน่ออุตม์
16. เด็กหญิงศิรดา  สถานทิพย์
17. เด็กหญิงสุธีมา   วรารัฐพงษ์
18. เด็กชายอติศักดิ์    น้อยรูปเรา
19. เด็กหญิงอินทุร์อร   ไม้หอม
20. เด็กชายเตชินท์   ตันอร่าม
 
1. นางสาวเจษฏารัตน์   จวรรณตูม
2. นางสุพัตรา    เข็มเพชร
3. นางดวงเดือน   มีขันหมาก
4. นายสิทธิพงษ์   คัชพงษ์
5. นายชวลิต   จรรยาวัฒน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชาย โอเว่น   ทอย
2. เด็กหญิงกชกร    อินแดง
3. เด็กหญิงฐิตาภร    ตั้งสกุลจารุพงศ์
4. เด็กชายฐิติพันธ์  ภูมิเขต
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    เวชภูนนท์
6. เด็กชายดนุพร  บูชาบุญ
7. เด็กชายธนธัส    แวงอุบล
8. เด็กชายปรียะพงศ์   เหล่าถาวร
9. เด็กชายปารเมศ    ฉายาพัฒน์
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  พระขันเล็ก
11. เด็กชายพีระพัด    จันทะวงค์
12. เด็กหญิงฟิล์มรดา    อาญชนะปาน
13. เด็กชายภาณุพงศ์    เอี่ยมวรรณ
14. เด็กหญิงวงเดือน    ศรีวิเศษ
15. เด็กชายวีรภัทร    พูลทอง
16. เด็กชายสุริยา   หนูจิ๋ว
17. เด็กชายอนิวัติ  สงวนศักดิ์
18. เด็กหญิงอนิสรา    มีลาป
19. เด็กหญิงเกณิกา    เรียบฮวด
20. เด็กหญิงแหวนเพชร   นาคสันเที๊ยะ
 
1. นายอนุวัฒน์  โลหะการก
2. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
3. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
4. นางสุดารักษ์  พลวิเศษ
5. นางศิริกัญญา  โคตรภักดี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงกรกนก  โปแก้ว
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กหญิงณัฐญาภัทร  จิณรักษ์
 
1. นางสาวมาลินี  อภัยภักดิ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงศิริโสภา  เกตุสกุล
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายธนกร   กัลพฤกษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางสาวสุวนันท์   สุริแสง
2. นางศิริวรรณ   นิมิตสถิตธรรม
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บางพาน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวยุพเยาว์  บดีรัฐ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีสุวรรณ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายภานุพงศ์  ตะวงษา
2. เด็กหญิงวรรณพร  ดำดี
 
1. นางทิพวรรณ   เกิดอ่วม
2. นางนฤมล  พะโยม
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 1. เด็กชายกฤษณะ  สีทอง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ชูศักดิ์
3. เด็กหญิงจรรยพร  ไม้แดง
4. เด็กหญิงธิรดา  กัลพฤกษ์
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช้างเทศ
6. เด็กหญิงพัชริดา   ร้อยมา
7. เด็กหญิงพิมพิกา  หนูทัศน์
8. เด็กหญิงลักษิกา  ขัดสุข
9. เด็กหญิงสุรัญชนา  เพ็ชรรักษ์
10. เด็กหญิงแพรวา   อบเชย
 
1. นายสมศักดิ์  เพ็ชรคง
2. นางระวีวรรณ  เพ็ชรคง
3. นางสาวพัชรี  สุทธิกุล
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภา  คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  กุเบน
3. เด็กหญิงธนิษฐา  พิมพ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงธิวา  ไกรยงค์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายทอง
6. เด็กหญิงประภาพรรณ  ศรีบุบผา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทวงษ์
8. เด็กหญิงศัญชนี  สีพุก
9. เด็กหญิงสาธิตา  สุขผล
10. เด็กหญิงสุพัตรา  กุเบน
 
1. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
2. นางผกามาศ  บุตรสนาม
3. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปัตถาทาสูง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   เภดาร
3. เด็กหญิงพิชญาพร   ทองธรรมชาติ
4. เด็กหญิงมติมนต์   อินยัง
5. เด็กหญิงรุจิวรรณ   เฮงตระกูลเวนิช
6. เด็กหญิงวีรณัฐา   ตุ่นแก้ว
7. เด็กหญิงสุชาวดี   ชัยมงคล
8. เด็กหญิงสุภัสสร   ยิงรัมย์
9. เด็กหญิงอัญญานี   นิลน้ำเงิน
10. เด็กหญิงอารยา   สักกายะกรมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   สิทธิการ
2. นายสงกรานต์   อิ่มคำ
3. นายมนูญ  นิมิตสถิตธรรม
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหนือเก่ง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุเทศ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เนียมแสง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนเสถียร
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
6. เด็กหญิงวันนา  มูลละออง
7. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เพ็งตระกูล
8. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
9. เด็กหญิงสินิทรา  ถมทอง
10. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
 
1. นางนิภาภร  สงฆ์คุ้ม
2. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
3. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โพธิ์ไพจิตร
2. เด็กหญิงฐิญาพร    ศักดิ์ทอง
3. เด็กชายณัฐพงศ์   อ่อนละออ
4. เด็กชายธนากร   พลแก้ว
5. เด็กหญิงปาณิสรา   ภูมิศาสตร์
6. เด็กชายภควรรต   ตันจิ๋ว
7. เด็กหญิงศิริพร   กล่ำภู่
8. เด็กชายศิวปรีชา    วันลาราษฎร์
9. เด็กหญิงสุพัตรา    อินกราด
10. เด็กชายเอกนรินทร์   ตั้งพลสุข
 
1. นางสาวมุกการินทร์  ตามัย
2. นายสันติภาพ  เกษประทุม
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมายสุข
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ลอมไธสง
3. เด็กหญิงพรสินี  ภูพาดงา
4. เด็กชายพีรพงษ์  จันทร์สังข์
5. เด็กหญิงมินตรา  โยงรัมย์
6. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หมายสุข
7. เด็กหญิงศิริยุพา  จิตรเกษร
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ภางาม
9. เด็กชายอภิรักษ์  เสมา
10. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวป่า
 
1. นางสาวพิจิตรา  ทองสน
2. นางสาวจินตนา  สุทา
3. นางสาวสุภาพร  ท่องพนาศรี
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา   เทพรส
2. เด็กหญิงชลดา   ยาใจ
3. เด็กชายทักษ์ดนัย   ปานสุด
4. เด็กชายพรชัย   แก้วพันนัย
5. เด็กชายพุทธิพงค์   ศรีจงกล
6. เด็กชายภัทรภณ   จิตรประจง
7. เด็กชายมนตรี  นามแสง
8. เด็กหญิงรัตนากร   สมสมัย
9. เด็กชายสิงหา   พุ่มจันทร์
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีอิ่ม
 
1. นางสาวมุกการินทร์  ตามัย
2. นางสาวนพวรรณ  เพชรรัตน์
3. นายสันติภาพ  เกษประทุม
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานทอง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โตจำนงค์
2. เด็กหญิงศรินรัตน์  อินธิแสน
 
1. นางสุมณฑา  ศรีสมบุญ
2. นางแสงจันทร์  แจ่มจันทร์
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรอย 1. เด็กชายมรุเดช  ไพรสิงห์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  บุุญเชื้อ
 
1. นายปรัชญา  ดีบู่
2. นางนริศรา  ลีลา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงนวพร   ชัยรินทร์
 
1. นางวราภรณ์    นวลอยู่
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายนวพัฒน์   ชัยรินทร์
 
1. นายนิติณัฐ    นวลอยู่
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  หลวงฉิม
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคีริส 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีคะเรศ
 
1. นางหัทยา  รักนาค
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงสุทาวรรณ  ทวนธง
 
1. นางธนาภรณ์  เทพสกุล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงอัมภวรรณ  คุ้มวงษ์
 
1. นางสุพิศ  คชินทร
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงทักษพร  กงจักร์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธนาพล  สำรี
 
1. นายไชยรัตน์  เกิดสุข
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญโต
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เดชะผล
 
1. นางณิชาภัทร์   เรืองอ่อง
2. นางสาวเบญจมาศ  อ่ำพรม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานอก 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จีนเพชร
2. เด็กหญิงวรรณภา  เนื่องจุ้ย
 
1. นางพิมใจ  ศรีสุข
2. นางสาวณัฐสุดา  หุ่นเที่ยง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขดี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อ้นชู
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นางสาวอรอุมา  แดงพัด
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายทัศนัย  โสพิน
 
1. นางอโนชา  มาประสพ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงชลดา  เมืองซ้าย
2. เด็กชายธลาเทพ  วิลัยรัฐ
3. เด็กชายธีรพงษ์   เลียงสา
 
1. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
2. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี   อินพหล
2. เด็กชายจตุรพร   แป้นเม้า
3. เด็กชายพิเชษฐ์   มะยมหิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เมฆี
2. นายมนูญ  นิมิตสถิตธรรม
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายดัสกร  พรมลา
2. เด็กชายพิธิพัฒน์  กองเลิศ
3. เด็กชายศรายุทธ  ยาวิชัย
 
1. นายไพรโรจน์  สำลี
2. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายเหล่าตระกูล   ภิญโญรัตนสกุล
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายอนัน   ศรีวิบูลย์รัตนา
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายระพีภัทร  ทองงาม
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงธัญรดา    สงวนลานนท์
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงศิริพร  พัดลม
 
1. นายนิษฐ์ปวัตร  นันทปิยะจรัส
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายธงชัย   จิตรกลาง
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทรัพย์เมือง
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา   หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงวรรณา  เทียนโพธิ์
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์    อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงศิริพร  พัดลม
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอิสระ   ชาแดงวงษ์
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  เอมโอด
 
1. นายณัฐพล  ศรีโยธา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุติ  คำพานุช
 
1. นางสาวรัฐติยา  ชลันธร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงปุณญพร   สำโรง
 
1. นางดวงเดือน   มีขันหมาก
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวันดี  นิ่มโฉม
 
1. นายศักดา  มาเนตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายดนตรี  ธินวล
 
1. นายนำพล  ธินวล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์   อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงวรัญญาพร  ผิวอ่อน
 
1. นางจุฬาพัฒน์    ประดิษฐ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายจีรภัทร  โพธิ์ม่วง
2. เด็กชายตรรกพล  อินแนม
3. เด็กหญิงธนัชชา  อ้อยตระกูล
4. เด็กชายธนาธิป  ธรรมศิริ
5. เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ศิริจันทร์
6. เด็กหญิงภควรรณ  สุดไทย
7. เด็กชายศุทธิกร  พวงทอง
8. เด็กชายศุภิวัฒน์   เมฆวัน
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงครองขวัญ   ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา   เกตุโทน
3. เด็กชายธันวา   ปันกอ
4. เด็กชายปัณณวัฒน์   ใจแสน
5. เด็กหญิงมีนา   พลอยเจิมศรี
6. เด็กหญิงรุ่งลัดดา   โพธิ์งาม
7. เด็กชายวศิน   ตันหลี
8. เด็กชายสุเมธ   ใจแสน
9. นายอรรถพล   สุยะวงศ์
10. เด็กชายเหล่าตระกูล   ภิญโญรัตนสกุล
11. เด็กหญิงแพรวา  คงเที่ยง
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
2. นายเอกชัย   ก๋าวงค์วิน
3. นางจุฬาพัฒน์   ประดิษฐ์
4. นายณัฏฐภาค   บุญฟู
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงจันจิรา   พูนพิทักษ์
2. เด็กชายธงชัย   จิตรกลาง
3. เด็กชายธนกฤต   อ่อนบุรี
4. เด็กหญิงธัญรดา    สงวนลานนท์
5. เด็กหญิงปวรรัตน์   มาแก้ว
6. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
7. เด็กหญิงศุภรดา   แก้วคุ้มภัย
8. เด็กชายสุรธิพงษ์   สังข์กัน
9. เด็กชายอนัน   ศรีวิบูลย์รัตนา
10. เด็กชายอนันต์   นิลเกษม
11. เด็กชายอภิชาติ   สระทองปา
12. นายอรรถพล   สุยะวงศ์
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
2. นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม
3. นางสาวเบญจนารถ   อมรประสิทธิ์
4. นายณัฏฐภาค   บุญฟู
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ตาแปง
2. เด็กชายกฤษกร    ขันอินทร์
3. เด็กหญิงตรีธารทิพย์   อินทร์พันคำ
4. เด็กชายธนกร    พินธุ
5. เด็กชายธนากร    การะเกต
6. เด็กหญิงนันทัชพร   พันพลอย
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   มาอินทร์
8. เด็กหญิงปานเกศ   ทองมี
9. เด็กหญิงพัชรา    นิยมไทย
10. เด็กหญิงพิชชา   วงษ์อ่อง
11. เด็กชายพีรภัทร   ศรีรัตนพัฒน์
12. เด็กชายรัฐพล   ชิดปรางค์
13. เด็กชายวายุ   ทองสีสุข
14. เด็กชายวิรพล    ธรรมศรี
15. เด็กหญิงสุชานันท์   จงเทพ
16. เด็กหญิงสุณิสา   โรจน์แสงสิทธิ์กุล
17. เด็กชายอภิชิต   โทนง้าว
18. เด็กหญิงอรวรรณ  -
19. เด็กหญิงอาภาภัทร    โมลาลาย
20. เด็กหญิงอินทิรา    ดาวเรือง
 
1. นายคงกฤช  อินทพงษ์
2. นางพิมพ์ใจ  อินทพงษ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   ภู่ภีโญ
2. เด็กชายกฤษฎา   อินปาน
3. เด็กหญิงกาญจนา    ภู่จีน
4. เด็กหญิงขนิษฐา   แซ่ตัน
5. เด็กหญิงจรรยาพร   วรครุธ
6. เด็กหญิงชมพูนุช   ปรางทอง
7. เด็กชายธิติวุฒิ   มาน้อย
8. เด็กชายธีรเจต   เพชรเอี่ยม
9. เด็กชายพงษ์ระพี   ขรพัฒน์
10. เด็กหญิงมธุมาส   วัฒนะ
11. เด็กหญิงวรัญญา   ปานทองคำ
12. เด็กชายวัญชัย   ถาวร
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ   เกตุวงษ์
14. เด็กหญิงสิริมา   เดือนไธสง
15. เด็กหญิงสุภาวดี   พรมมาตร์
16. เด็กหญิงอาภัสรา   ทั่งทอง
17. เด็กหญิงเจนจิรา   มาลัยพวง
18. เด็กหญิงเนตรนภา   มูลผึ้ง
19. เด็กชายเอกวิทย์   วงษ์จีน
20. เด็กหญิงโสภาพร   สร้อยพลาย
 
1. นายประชากร  สอนสกุล
2. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
3. นางวันนา  ขอนทอง
4. นางฉัฐณิกาญจน์  ทวนธง
5. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
6. นางจินดา  ฟักแก้ว
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงกมลพร   พิสุทธไทรงาม
2. เด็กชายกฤษฎา   สิงห์แม้ง
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา   กันนะสา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   บุญเยี่ยม
5. เด็กชายชินวัฒน์   อันไขแสง
6. เด็กชายพลพล   พันธ์แสนซา
 
1. นายคมสัน  สุวรรณนุช
2. นายศรเพชร  เที่ยงอยู่
3. นายวัชรชัย  อรรคราช
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กหญิงกรรย์นิกา  รักษาสุข
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โตศิริ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา
4. เด็กชายชยพล  เอนกอนันต์
5. เด็กชายณัฐพงศ์  อันชนะ
6. เด็กชายณัฐวุติ  คำพานุช
7. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  ครุฑเกษม
8. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองมาก
9. เด็กชายธีรศักดิ์  สอนเนียม
10. เด็กชายนครินทร์  ลาดำ
11. เด็กหญิงนราวดี  ประชาสุข
12. เด็กหญิงน้ำมนต์  ยิ่งสุข
13. เด็กชายปภินวิทย์  ช้างโสภา
14. เด็กหญิงปวีณอร  กล้วยหอมทอง
15. เด็กชายภูริภัทน์  แช่มโชติ
16. เด็กชายมงคล  ศรีเมืองมา
17. เด็กชายมาร์วิน  จิตร์นอก
18. เด็กหญิงลลิตา  โยธะชัย
19. เด็กชายวัชระ  บุญหนู
20. เด็กชายวันชัย  ดีมาก
21. เด็กหญิงวาสนา  ชื่นบาน
22. เด็กหญิงวิภารัตน์  สาระสาริน
23. เด็กหญิงสุภาพร  พิสดาร
24. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอมโอฐ
25. เด็กหญิงอรพิมล  วีระโห
26. เด็กหญิงอินธุอร  ภักดิ์สอน
27. เด็กหญิงเกศกนก  ครุฑเกษม
28. เด็กชายเฉลิมชัย  ทำจันทร์ทา
 
1. นายณัฐพล  ศรีโยธา
2. นางสาวรัฐติยา  ชลันธร
3. นางกานดา  ทาแกง
4. นางสุนิทรา  อุดมรัตนศิริชัย
5. นางกอบกุล  พิพรรธนจินดา
6. นางศุณัฐชา  เกตุเกล้า
7. นางสาวสุนทรียา  ชัยศิริ
8. นายตรีเพ็ชร  มีศิลป์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 1. เด็กชายณฐพรต  คำธาตุ
 
1. นางสาวอรสา  อินยัง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงธิรดา   สุดไทย
 
1. นายปฏิพล   เทพยุหะ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงจิตตรา  สอิ้ง
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กชายศุภกฤต  คล้ายลักษณ์
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  เกตุสาคร
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์สาหัส
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทร์รอด
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
 
1. นายบุญส่ง  พิมพา
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กชายประกรชัย  รักปักกิจ
 
1. นายมนตรี  บุตรงาม
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนไว
 
1. นางสาวสุทธิรักษ์  ลุ่มลึก
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  เรืองกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิ์ศิริ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เกษหอม
 
1. นางจิรัชญา  อินทนนท์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  กัลพฤกษ์
 
1. นางอรวรรณ  สุธนะดิลก
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายสรนันท์  รุ่งเรือง
 
1. นางจันทนา  เต็งเจียง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 1. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายคมสันต์  กองม่วง
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เกษหอม
 
1. นายเกรียงไกร  สมศิลา
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายจตุรภัทร  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐลินีย์  บุญเยาะ
3. เด็กชายดนตรี  ธินวล
4. เด็กชายดนุพล  ฤทธิ์นอก
5. เด็กชายธีรศักดิ์  ปักสี
6. เด็กชายปิยะชัย  ทิพย์สุคนธ์
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปักสี
8. เด็กชายสิทธิชัย  บุญทรัพย์
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วแสงแจ่ม
10. เด็กหญิงเมขลา  อัครวงศ์
 
1. นายอารัญ  หนองหลวง
2. นายนำพล  ธินวล
3. นายณัฐพงษ์   สีสุข
4. นายประณต  แก้วกาญจณ์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกฤติมา  กลิ่นปาน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเชียรรัตน์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  พิริยายน
5. เด็กหญิงชุติญาพร  โรจน์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงณัชปภา  กำแพงพันธ์
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนไชยพงศ์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมฤทธิ์
9. เด็กหญิงณัฐนิชย์  พัฒนมหกุล
10. เด็กหญิงณิชาภา  จิตรถาวรกุล
11. เด็กชายดุริยะ  สอนสกุล
12. เด็กชายตรัย  ครุฑเกตุ
13. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ครุฑเกตุ
14. เด็กหญิงทัชชกร  น่วมอินทร์
15. เด็กชายทัพพ์เทพ  ฤกษ์ดีทวีกุล
16. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนะ
17. เด็กหญิงนลิญา  นาคศรีสุข
18. เด็กหญิงนันทภัค  ทวีเสริมสิริสุข
19. เด็กหญิงปริมปรียา  โพธิ์อ่วม
20. เด็กหญิงปุณณาสา  สงแก้ว
21. เด็กชายพศิน  พวงประดับ
22. เด็กหญิงพัธทนันท์  พรมมาก
23. เด็กหญิงพิณลัญญา  กุลบุตร
24. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  หวังเจริญวงศา
25. เด็กหญิงภัทรวดี  เดชศรี
26. เด็กหญิงวริศรา  อินเสน่หา
27. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนมหกุล
28. เด็กหญิงศศิรินทร์  พรเปียบุญมี
29. เด็กหญิงสกนธ์พรรณ  บุญเนรมิตร
30. เด็กหญิงสิริวัสสา  ธนูชัย
31. เด็กหญิงสิริสุภางค์  สายตา
32. เด็กหญิงหทัยชนก  ไทรชมภู
33. เด็กหญิงอิ่มเอม  เรืองกุล
34. เด็กชายเจตษฎา  นิลขำ
35. เด็กหญิงเปรมกมล  พ่วงพันธ์
36. เด็กชายเอกณัฎฐ์  บุญโสภา
37. เด็กหญิงแก้ววิเศรษฐ  ไพศาลสุขสมบูรณ์
38. เด็กหญิงแพรวา  เครือรัตนไพบูลย์
 
1. นายเอกลักษณ์  กุลบุตร
2. นางสาวสุนิศา  วชิรบรรจง
3. นางสาวศริตา  เตี๋ยอนุกูล
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา  ชินวงค์
5. นางสาวกัญญพัชร  วงค์บุรี
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนะชัย  ขำเดช
2. เด็กชายวิวิธชัย  พันธ์แสน
3. เด็กชายศุภกิจ  เกาหลิม
4. เด็กหญิงสมฤดี  อินกรัด
5. เด็กหญิงสุมินตาร์  พวงสมบัติ
6. เด็กชายอรรคพันธ์  อึ่งมา
7. เด็กหญิงอริศรา  พิกุล
8. เด็กหญิงอริษา  หอมรื่น
 
1. นางลำพูน  แก้วจันทร์
2. นางสมพร  สุจจะชารี
3. นายสุพะศิน  อยู่ยอด
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงการะเกด   พิลึก
2. เด็กหญิงณัฐฐา   การงานดี
3. เด็กชายธนุส   คมขำ
4. เด็กชายน้อย   อุ่นใจ
5. เด็กหญิงปนัดดา   เพ็งมะยม
6. เด็กหญิงปนัดดา   บุญครอง
7. เด็กชายประสิทธิ์    ใบสี
8. เด็กชายวริทธิ์ธร   สมหมาย
9. เด็กชายวีรวัฒน์   เพ็งมะยม
10. เด็กชายสพลดนัย   ประภาธนานันท์
 
1. นางจันทรา   แสงอะโณ
2. นายโสภณ   แสงอะโณ
3. นางชนิดาพรรณ   ชูเชิด
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกรณิการ์  คำกรุงเก่า
2. เด็กหญิงจันทิภาพร   สระทองปา
3. เด็กหญิงชื่นนภา  ยางเดี่ยว
4. เด็กหญิงนันท์หทัย  สุทธิศรี
5. เด็กหญิงปภัสสร   ทรัพย์สิน
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์ดวง
7. เด็กหญิงพิพัฒนกัญญา   ผิวอ่อน
8. เด็กหญิงวรรณพร   ร่างวิจิตร
 
1. นางจุฬาพัฒน์   ประดิษฐ์
2. นางเมตตา   ไพโรจน์
3. นางสาวจิรวัฒน์   ครองแก้ว
4. นายมงคล  รอพันธ์
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. นางสาวธัญญารัตน์  แสงเย็น
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ   คำพิบูลย์
3. เด็กหญิงภาวินี  เหล่าปาสี
4. เด็กหญิงวรณิษถาพร    มัจฉิม
5. เด็กหญิงวรัญญา   ทุมไธสงค์
6. เด็กหญิงเบญญาภา   คำกรุงเก่า
 
1. นางจุฬาพัฒน์   ประดิษฐ์
2. นางอมร   ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวเบญจนารถ   อมรประสิทธิ์
4. นายมงคล   รอพันธ์
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงกัลยดา   มณีพราย
3. เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง
4. เด็กหญิงธนัญชนก  นามกุณี
5. เด็กหญิงธนิษฐา  เวชกิจ
6. เด็กหญิงธีรดา   อินทร์นิ่ม
7. เด็กหญิงนันทภัค  สุพิชยา
8. เด็กหญิงน้ำมนต์  วงศ์บัณฑิต
9. เด็กหญิงบุณยาพร  วิบูลสุนทรางกูล
10. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต   อ่ำพุธ
11. เด็กหญิงพิชชากานต์   จงมีความสุข
12. เด็กชายศุภวิชญ์   เทพบุตร
13. เด็กหญิงอนามิกา  สระทองอ่อน
14. เด็กหญิงอัจจิมา  คุณพรม
15. เด็กหญิงอาลิน   รินทพล
16. เด็กหญิงเลโอนี   ว็อทช์เค
 
1. นางจารุวรรณ   คงเผ่าพงษ์ (ผู้ฝึกซ้อม)
2. นายสุภาพ  แจ่มหม้อ (ผู้ควบคุม)
3. นายอกนิษฐ์   ดวงแก้ว (เรียบเรียงเพลง)
4. นางกณิศกาญจน์   สีสุกสด (ผู้ฝึกซ้อม)
5. นางสาวพรนภา   เข็มเพ็ชรโต (เรียบเรียงเพลง)
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  นุชแม้น
2. เด็กชายธวัชชัย  ป้อมปราการ
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุ่มทรัพย์
4. เด็กชายสนธยา  วิมลพันธ์
5. เด็กชายเปรมอนันต์  หอมเนียม
 
1. นางศิรินันท์  เมฆจันทึก
2. นางสาววีรญา  ดิษฐจันทร์
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  นุ่มเกลี้ยง
2. เด็กชายโชคทวี  กลิ่นยา
 
1. นายณัฐพงษ์   สีสุข
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชญานันท์  ลีลาวดี
 
1. นางณภัทร  ใจอาจ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงลภัสรดา    ตันติปิธรรม
 
1. นางสุลัดดา   แสงผ่อง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงสายเพชร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หัดไทย
 
1. นายMarcus  Jackson
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงบุตรศรินทร์  เชื้อหงษ์
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทพศิลปวิสุทธิ์
 
1. นางจันทร์โรม  ถาวรรุ่งรัตน์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุวิกา  ตำตาด
 
1. นางวริญญา  นันทโกมล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายประเสริฐ  วระชินา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยชาติ
3. เด็กชายวรพล  สารผล
4. เด็กชายสหภาพ  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงสายเพชร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายเมธารวินท์  ถิ่นกาญจนกุล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิทักษ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ฉัตรชุณหกุล
 
1. นางสาวขจรวรรณ  ภู่ขจร
2. นางสาวXiao Shan  Ouyang
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายพรรษกร   แสงสังข์
2. เด็กหญิงโกลัญญา  อินทศร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เขม้นเขตการ
2. นางวรวรรณ  เพชรเภรี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จิ๋วนุช
2. เด็กชายภาคินญา  เทศจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
2. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายนพเก้า  หลวงฉิม
2. เด็กชายวงศกร  ปัญญา
3. เด็กชายวงศกร  แก้วบัวดี
4. เด็กชายสุรพงษ์  จินดามัง
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีตะลา
6. เด็กหญิงเบน  ไม่ทราบ
 
1. นางสุดใจ  มะนาวหวาน
2. นางเกื้อ  สวนสวรรค์
3. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ดี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชลดา  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงธนสรณ์  พิมพ์สวรรค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์แดง
4. เด็กชายภัทรพล  วุฒิ
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ขำมี
6. เด็กชายเอกนัท  แสงใย
 
1. นายอำนวย  พรหมมินทร์
2. นางพรเพ็ญ  เพชรรัตน์
3. นางพันทิพา  พรหมมินทร์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายธนพล  ถนอมสินธุ์
2. เด็กชายธีรภัทร  พาชัย
3. เด็กชายนฤบดี  หนองหาร
4. เด็กชายพิษณุวัฒน์  อุ่นอก
5. เด็กชายสหรัฐ  พินไธสงค์
6. เด็กชายอนุชา  ศรีธาตุ
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์   โสภี
8. เด็กชายไกรสิทธิ์  งามดี
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สุขสม
2. นางอัญชัน  ขอนทอง
3. นางอนงค์   ชัยแสวง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาเคลือ
2. เด็กหญิงบุษกร  คำมัง
3. เด็กหญิงประกายทิพย์  ตุดถี
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุ่มเมือง
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อินตาโสภี
6. เด็กชายสุภวัฒน์  บุพศิริ
7. เด็กหญิงสุภัทรสรณ์  หมอจีดพิมาย
8. เด็กชายสุรชัย  ธุรมาลย์
9. เด็กชายอัฑฒกร  กลิ่นจันทร์
10. เด็กหญิงเกวลิน  คลังนุ่ม
 
1. นายธีระชาติ  ปะตังทะสา
2. นางศิวารัตน์   ปะตังทะสา
3. นางสาวพระจันทร์  หมั่นบำรุง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. นายกฤษนัย  มหามาตร
2. เด็กหญิงณัฐนารี  บุตรดี
3. เด็กชายธีรภัทร  มังคะละ
4. นายนพเกล้า  ศรีพยัคฆ์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยรัตน์
6. เด็กชายรพีพัฒน์  หายทราย
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ขุนกันเพิ่ม
8. เด็กหญิงสราสินี  วงศ์เสือ
9. นางสาวสุดารัตน์  ชูวงษ์
10. นางสาวอุไรวรรณ  สว่างแก้ว
 
1. นายชัยรัตน์  เสือคำรณ
2. นางวิชชุดา  บุญส่งเสริม
3. นางชุติกาญจน์  สีเขียว
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงนิภาพร   บุญแก้ว
2. เด็กหญิงวิจิตรา   เกตุมี
3. เด็กหญิงวิมลศิริ   แอยอด
 
1. นางสาวปิยดา   ครุธเกตุ
2. นางสาวอรอนงค์   เกตุเผือก
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปาราวรรตน์  ตรงดี
2. เด็กชายพรศิวะ  ศิวพรพิทักษ์
3. เด็กชายพายุ  หีบไธสง
 
1. นางสาวกนิษฐา  โฉมโย้
2. นางสันทัศน์  ภู่สงค์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายจตุรงค์  สอนภาษา
2. เด็กหญิงนันทิกร  วงษ์บุญมาก
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุขทรัพย์
 
1. นางประเนียน  แก้วมาลากุล
2. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ชูอิทธิ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พรเพ็ชร
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาววาสิฐฐี  สมัครราษฎร์
2. นายศักดา  ศรีแย้ม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กชายวิชฌ์พล  มูลสา
2. เด็กหญิงเขมจิรา  มูลสา
 
1. นางสาวปาริสา  ขาวขำ
2. นางสาวภัคจีรา  ทองแจ้ง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   บัวทอง
2. เด็กหญิงมินตรา  อธิราษฎร์ไพศาล
 
1. นายชะอ้อน  บดีรัฐ
2. นายพิษณุพงษ์  วิบูลวัชริยกุล
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กชายฐาปกร  สาพิมพ์
2. นายธีรนัย  คล้ายเดช
 
1. นายทัพพสาร  มั่นสิริกุล
2. นายรัชชานนท์  เงินมีศรี
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. นายธนดล   ปัตตานัง
2. เด็กหญิงอทิตยา   ตรีแก้ว
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสุจิตรา  เชื้อกุลนันท์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ยุติธรรม
2. เด็กหญิงอัครมณี   เพ็ชรพิจิตร
 
1. นายปรัชญา  แก่งศิริ
2. นายอาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายภูริณัฐ   จงอิ้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ   จันทโรภาส
 
1. นายไพบูลย์     ปิ่นจุไร
2. นายกิตติพัฒน์    ไวเปีย
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายชวณิต   ไกรบุตร
2. เด็กชายดนุสรณ์   กองแก้ว
 
1. นายปรัชญา  แก่งศิริ
2. นายอาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงปวริศา   เกิดพันธ์
2. เด็กหญิงมธุรดา    เจริญสุวรรณ
 
1. นายไพบูลย์     ปิ่นจุไร
2. นางสาวอารยา   แนวภูผา
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายสมมาตร  สีวันแก้ว
2. เด็กชายเอกภพ  แก่นจันทร์วงศ์
 
1. นายเสรี  ก้อนพันธ์
2. นายวินัส  ทุนแท่ง
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. เด็กชายฉัตรเมธี  กิเลน
2. เด็กชายพิพัฒพล  มวลจุมพล
 
1. นางสาวอาณุรัตน์  ผ่อนแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา  ทองรวม
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธนโชติ   ไชยคำมิ่ง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   ประมูลทรัพย์
 
1. นางวันเพ็ญ   เกิดมีโภชน์
2. นายมานิตย์   เลี่ยมสุวรรณ
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พวงไธสง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์    โลเลิศ
3. เด็กหญิงอริสรา    เกษา
 
1. นายอายุวัฒน์   ทองนวม
2. นางสาวปณัฏฐา   พึ่งพัก
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ชะฎาดำ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  กัญญาธง
3. เด็กหญิงเขมิกา  แสงมณี
 
1. นายสัมพันธ์  คนประสพ
2. นางสาวสุมัจฉา  สุวิสุทธิ์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายฐิรพรรษ  เหล่าเขตกิจ
2. เด็กชายธนาวุฒิ   พูลไธสง
3. เด็กชายรัฐภูมิ   วันทมาศ
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสุจิตรา  เชื้อกุลนันท์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายทินภัทร  ขาวจุ้ย
2. เด็กชายธนวิทย์  บัวนุช
3. เด็กชายสงกรานต์  เอี่ยมภิรมย์
 
1. นายปราชญา  รัตนเจริญ
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภูบดินทร์  เพชรพนมศักดิ์
2. เด็กชายสิรวุฒิ  ชาติไกรบัญชา
3. เด็กหญิงอินธิชา  เสือนิล
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นางสาวทิพาพร  นรการณ์
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรพล  แสงชัญ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองปรน
3. เด็กชายศุภกร  สืบดี
 
1. นางชุติกาญจน์  สีเขียว
2. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤติภูมิ  ประมาณ
2. เด็กชายจักรพันธ์  อบเชย
3. เด็กชายธีรภัทร  วิระรินทร์
 
1. นายสันติ  กิจพฤกษ์
2. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนะ  คันศร
2. เด็กชายมนัสชัย  ปรีจำรัส
3. เด็กชายสิทธิพร  กาไสย
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นางชุติกาญจน์  สีเขียว
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  สิทธิพร
2. เด็กชายพฤทธิพร  นันทะวงษ์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  โยชนะ
 
1. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
2. นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ส่องแสง
2. เด็กชายรัชชานนท์   พนิกร
3. เด็กชายอนุพงษ์   ดิษสวน
 
1. นางสาวสำอางค์   คันทา
2. นางสินีนาฏ    หอมมาลา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  อินกรัด
2. เด็กหญิงนิธิชนกนันท์  มาน้อย
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาน้อย
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทะวงศ์
2. นายสมเกียรติ  ภูสมศรี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีสม
2. เด็กหญิงจันจิรา  สุขพันธ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางวีณา  มูลศิริ
2. นางสงวน  จันตาเรือง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รัตอาภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  มากมูล
3. เด็กหญิงนาตยา  คุ้มสิริ
4. เด็กหญิงพรณิภา   ตาลอ่อน
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เกตุมิ
6. เด็กหญิงไอรยา  มารสาร
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นางสาวศศินา  ทับพันธ์
3. นางอัมพร  คงสิน
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงชลธิชา   หาเพชร
2. เด็กหญิงธนวรรณ   วันเตวาสิก
3. เด็กหญิงบุญยานุช   บุกสันเทียะ
4. เด็กหญิงพรหมพร   มหาวงษ์
5. เด็กหญิงภัคจิรา   คงดี
6. เด็กหญิงวีระดา   พุ่มสุข
 
1. นางสาววรรณนิษา  ทองน้อย
2. นางสาวมีนา  ปาละโค
3. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ต้น
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กหญิงณิชากร  ปัจฉิม
2. เด็กหญิงบงกช  อุ่นวัน
3. เด็กชายภูริลาภ  พวงกุหลาบ
 
1. นางสาวสิริญญา  มั่นคง
2. นางสาวเบญจวรรณ  มุกดา
 
192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำบา
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เรืองตระกูล
3. เด็กชายเดชสิทธิ์  เจิมเฉียง
 
1. นางสาวเกษร  สังคง
2. นางสาวศรัณยา  ทัพเหลือ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วำสันเทียะ
2. เด็กชายพัทธพล  อินต๊ะขัน
3. เด็กชายวราวุฒิ  แตฮะ
 
1. นางปนัดดา  เสืออุดม
2. นายเอกพงศ์  คอประเสริฐศักดิ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สมอนาค
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ถมยา
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองคำทา
 
1. นางสาวจิณัตตา  คะระออม
2. นายจิรโชติ  คุ้มเณร
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงวรัญญา  รักษาแดน
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมขาว
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
2. นางสาวสมปอง  ประสิทธิ์เขตกิจ
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายปิยกร  แก้วห้อย
2. เด็กหญิงวิรัณตรา  ประสิทธิ์เขตกิจ
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  นิ่มนวล
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
2. นางสุธรรมมา  วงศ์ธนบัตร
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาทอง
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิพร  เจนจบ
 
1. นางสุทิน  เนียมประยูร
2. นางกรุณา  สุวรัตน์
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายชัยยา  มีคุณ
2. เด็กหญิงนนทิดา  ภักดีวงษ์
3. เด็กชายสมาย  จุลกระโทก
 
1. นางศรีไพร  คำเที่ยง
2. นางสาวรัชญาพร  วัตตเสรี
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กชายปนัดดา  มุ่งผล
2. เด็กหญิงพชรพร  วัฒนศิริ
3. เด็กหญิงสุวัณณังวา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวนงนุช  แสงทอง
2. นางสรจี  เกตุหอม
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กหญิงพรรษา  มีคุณ
2. เด็กชายสำราญ  ดอนไพรเมือง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  พุฒทิม
 
1. นางศรีไพร  คำเที่ยง
2. นางสาวรัชญาพร  วัตตเสรี
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 1. เด็กหญิงกัณฤทัย  พันเปี่ยม
2. เด็กหญิงทอแสง  เผ่าผาง
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  นามคุณ
 
1. นางชโลมทิพย์  คำเวียง
2. นางเพ็ญพักร์  ทองดอนพุ่ม
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เชื้อโคกสูง
2. เด็กหญิงทิวาพร  พันธ์ดี
3. เด็กหญิงอัญชลี  สระวารี
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
2. นางสุธรรมมา  วงศ์ธนบัตร
 
203 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายชาตรี  ใจอยู่
2. เด็กหญิงธนิดา   กลิ่นเกษร
3. เด็กหญิงปรเมษฐ์  สินเนียม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  แสงจำปา
2. นางสาวสุธิดา  แก้วจ่าเครือ
 
204 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   คำพวงวิจิตร
2. เด็กหญิงปาวารณาฉัตร  บุญหนุน
3. เด็กหญิงรัษฎากร  บุญสูง
 
1. นางภาวิตา  อุ้ยวัฒนา
2. นางเยาวเรศ  จุลสุข
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทยาคม 1. เด็กชายสุธี   แก่งศิริ
 
1. นางสาวรัชดาภา  แผ่นผา
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  หาญบุรุษ
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนโชติ  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีประทุม
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายวทัญญู   กันหาวงศ์
 
1. นางสาวกนกณาภา   วรจักรโยธิน
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  กันหาติ
 
1. นางสาวภัททิยา  แก่นบุญ
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เยาวะพินท์
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นุชแม้น
 
1. นางสาวปิยวรรณ  จีนเพชร
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายภูกิจ  อุ้มเมิน
2. เด็กชายศรันณ์ภัทร  เฮงทรัพย์
3. เด็กหญิงศศินา  มะโนตัน
 
1. นางพณิตา  เงินทอง
2. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงมดแดง  รักถิ่น
2. เด็กหญิงสุพัชชา  ทรายเพชร
3. เด็กหญิงแอน  รักไทย
 
1. นายวัลลภ  ทับแคลน
2. นางสาวจิดาภา  เงินอาจ
 
214 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตาบัว 1. เด็กชายธันวา  ศรีราช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ม่วงจอม
 
1. นางยุพิน  ดีสม
2. นายพิทักษ์  กลิ่นบำรุง
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีพายัคฆ์
 
1. นางสาวทิพาพร  นรการณ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พัดพ่วง
 
1. นางสาวสุภาพร  เยาวะพินท์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรา  หวังบุญ
 
1. นางสงวน  จันตาเรือง
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายชนะชัย   ปานนนท์
 
1. นายณัฎฐ์กร   สวยเกษร
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายพันธ์ทิพย์  วงจันทเรือง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้้อหงษ์
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เต็มทวี
 
1. นางจันทร์แรม  เข็มนาจิตร
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายพัทธดนย์   ลี้นะวัฒนา
 
1. นางสาวอรอุมา   คงอรุณ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันหาคำ
 
1. นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงจินตนา  จำนงค์
 
1. นางสาวสุวรรณี  อุดสุรินทร์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 1. เด็กชายปริญญา  ชมพู่
 
1. นายสุรพล  ศรีตะลา
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ฝั้นขิติ
 
1. นายชรจ  ขำชาติ
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายญาณพัตน์  โคปาลสูตร
 
1. นายมนตรี  บุญช่วย
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อันโน
2. เด็กชายธนากร  นุชเนตร์
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  สนสิริ
4. เด็กชายพนา  บัวทอง
5. เด็กชายยศกร  ก๊กฝ้าย
6. เด็กชายวรภพ  รูปงาม
7. เด็กหญิงสุภัสรา  อินอยู่
 
1. นางทัศนีย์   สุพรรณแสง
2. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
3. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายกฤษดา  ถิ่นแดง
2. เด็กหญิงพรวดี  เสาะสมบูรณ์
3. เด็กชายพรเทพ  ธรรมรักษา
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ศิริสุนทร
2. นายนพพล  ปิ่นมณี
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญวีย์  สีชัย
2. เด็กหญิงทิพกร  โอสถ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียนทอง
 
1. นางสาวอนันตญา  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวปรีดานุช  แซ่เจี่ย
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กชายนิธิพัฒน์   จีนเพชร
2. เด็กชายวัฒนพร  ปิ่นมณี
3. เด็กชายสมพร  นามผาน
 
1. นายพงษ์พันธ์  ฉิมโหมด
2. นางสาวจันทร์ธิวา   ระถาพล
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นาคอ้น
2. เด็กชายนาวิน  บุญประสงค์
3. เด็กชายพานอาทิตย์  ขัยทองดี
 
1. นายยงค์  ลาสุขัง
2. นางสาวจินดา  สวัสดิ์นะที
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงรชนิศ  จันทร์ดำ
2. เด็กชายสรุชัย   ชอบสว่าง
 
1. นางสาวสมพร  หงษ์ยิ้ม
2. นางสาวปภาวรินทร์  ปาลี
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงประกายดาว   กองมูล
2. เด็กชายอดิศร   รักกลัด
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
2. นางสาวสุธาริณี  เตปา
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายปกรณ์ธรรม  จัดเสือ
2. เด็กชายสิริวัช  สาคร
 
1. นางกมลลักษณ์  ชัยรัตนสุวรรณ
2. นางวรลักษณ์  โพธิ์บัลลังค์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กชายมงคล  ศรีตระการ
2. เด็กชายเกรียงไกร  อ่อนล้อม
 
1. นางสาวพัชรี  หอมรื่น
2. นางวิภา  ดำริห์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กชายณัฐภาส  กลัดลัด
2. เด็กหญิงน้องแนน  แจ่มใส
 
1. นางสาวพัชรี  หอมรื่น
2. นางสาวสุภาพร  เยาวะพินท์
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายธีรพล  แสงเมล์
2. เด็กชายพีระพันธ์  บัวพวง
3. เด็กชายเจริญชัย  ปักโกติโย
 
1. นางสาววันนิสา  หวังวนวัฒน์
2. นางสาวชลธิชา  ทัพวัฒน์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  คมสัน
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เกษกรณ์
3. เด็กชายพันรัก  ใจสืบ
 
1. นางสาวจินตนา  ก้อนจันทร์เทศ
2. นางสาวกนกพร  กลิ่นจันทร์