สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) สพป. พะเยา เขต ๒

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.พะเยา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชัยมงคล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  โปทาหล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติพล  หลายแห่ง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  โปทาหล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุษบง  ปีกลอง
 
1. นางสาวฑิชาณันท์  นามมาลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกฤษตินี  ทรายหมอ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  โปทาหล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวฑิชาณันท์  นามมาลา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายคชาภรณ์  ต้นวงค์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  หมอยาดี
3. เด็กหญิงชนพิชชา  คำฟู
 
1. นางสาวชฎาพร  แก้วมูล
2. นางแพรวา  อินทะวิชา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ศรีเวียง
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญปั๋น
 
1. นายสถาปัตย์  สมนึก
2. นางทับทิม  บรรจง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.11 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปฏิภาณ  มูลอา
2. เด็กชายสิงห์หา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายธนวัฒน์  เข็มเพชร
2. นายธนากร  ฟ้าเลิศ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายวัฒตพงงษ์  นามปน
2. เด็กหญิงสกลสุภา  อินตามล
 
1. นางสาวรวิทพรรณ  กิจวัฒนาทรัพย์
2. นายธนากร  ฟ้าเลิศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธีรวุฒิ  แสงสุวรรณ
 
1. นายปฏิภาน  ประชุม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนทิราพร  เข็มเพ็ชร
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สักลอ
 
1. นายปฏิภาน  ประชุม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนนทกร  ระวังกาย
 
1. นายปฏิภาน  ประชุม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  เวียงลอ
 
1. นายมนูญศักดิ์  กลิ่นหอม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรพีพร  พันยะการ
2. เด็กหญิงอมราพร  นามเมือง
 
1. นางนวิยา  คติญาติ
2. นางสาวชฎาพร  จันทราพันธุ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  หลายแห่ง
2. เด็กหญิงสวรรยา  สะสวย
 
1. นางนวิยา  คติญาติ
2. นางสาวชฎาพร  จันทราพันธุ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ยอดสาร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หลายแห่ง
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ต้นวงค์
 
1. นายพีรพงศ์  คำสองสี
2. นายปฏิภาน  ประชุม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรลอบ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายสิทธิพล  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายนพรัตน์  เตปิน
2. นางสาวนิตยา  สลีคำ
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  งอกศิริ
2. เด็กชายภาณุลักษณ์  เทียมใจ
 
1. นางนวิยา  คติญาติ
2. นางสาวชฎาพร  จันทราพันธุ์