งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2561   15 พ.ย. 2561   16 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง DLIT 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
2 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
3 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 16 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00
4 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 16 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ห้องป.5 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 2561 13.00-16.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอนุบาล1 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องจริยธรรม 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ห้อง ป.6 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ห้อง ป.6 16 พ.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร1 ห้อง E Classroom 16 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-11.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร1 ห้อง E Classroom 16 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ห้องดนตรี ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ห้องดนตรี ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ห้องดนตรี ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ห้องดนตรี ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ห้องดนตรี ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
6 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ห้องดนตรี ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
7 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
8 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
10 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
11 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
13 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก ห้องสมุด 16 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-15.00
2 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก ห้องสมุด 16 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 16 พ.ย. 2561 09.00-13.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 16 พ.ย. 2561 09.00-13.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 16 พ.ย. 2561 09.00-13.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 16 พ.ย. 2561 09.00-13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคาร ป.1-ป.3 ห้อง ป.1 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคาร ป.1-ป.3 ห้อง ป.2 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
3 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคารต้นหว้า ชั้น 2 ห้อง ป.4 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคารต้นหว้า ชั้น 2 ห้อง ป.5 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้องประชุมใหญ่ 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้องประชุมใหญ่ 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคารซิว ชั้น 2 ห้อง ม.1 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคารซิว ชั้น 2 ห้อง ม.2 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]