เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวมณฑิรา อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สลิด คณะกรรมการประมวลผลคะแนน  
2 นางสาวอาทิตยาณี เขมา ธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย คณะกรรมการประมวลผลคะแนน  
3 นางสาวรุ่งนภา มุสิกปาน ธุรการโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น คณะกรรมการประมวลผลคะแนน  
4 นางพัทยา ชมถนอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
5 นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
6 นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
7 นางรัตติยา วงษ์หิรัญตระกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
8 นางกรุณา พยัคฆชนม์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
9 นายพัชญภณ สารสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
10 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
11 นางชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
12 นางสาวมณฑิรา อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สลิด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
13 นางรำเพย อุดมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
14 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
15 นายสันทัศน์ ตันยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
16 นางสาวอมรรัตน์ มันตะสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
17 นางสาวชุติมณฑน์ อ๊อดทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
18 นางสาวโศรดา หล้าเตจา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
19 นางวชิราภรณ์ ศรีใจวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแดง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
20 นางสาวสาวิตรี โทนสังข์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
21 นางเบ็ญจวรรณ เกตนานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
22 นางสาวธิดารัตน์ ฮั่นตระกลู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
23 นายไพโรจน์ ฟักทองอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
24 นางสาวญาณธิชา ปัญญาเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
25 นางสาวทิพย์อาภา เทียนบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
26 นางสาวมณฑิรา อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สลิด เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
27 นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
28 นางรจรินทร์ วังเวงจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  
29 นางสาวจันทนา ภักดีปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]